Община Бяла

ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

Пълна информация
МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Пълна информация
Обяви ПУП

Пълна информация
Съобщение на Община Бяла

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25 от 2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 62 от 2022 г.) е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимост

Пълна информация
Съобщение на Община Бяла

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25 от 2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 62 от 2022 г.) е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимост

Пълна информация
Концесии

Пълна информация
Покана

за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Бяла за 2020г.

Пълна информация
Проект: Патронажна грижа + в Община Бяла

Проект: Патронажна грижа + в Община Бяла Договор: BG05M9OP001-6.002-0108

Пълна информация