Съобщение на Община Бяла

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25 от 2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 62 от 2022 г.) е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 1000 kW в ПИ с идентификатор 38529.1.287 по КККР на с. Копривец, обш. Бяла, обл. Русе, ЗРУ 20kV и кабелна линия 20kV за присъединяване към електроразпределителна мрежа на фотоволтаична инсталация“ с възложител „Марти 2000“ ЕООД.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 11.11.2022 г. до 26.11.2022 г. в:

Сградата на Община Бяла, гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I” № 1, етаж 2, стая 205 от 08:00 до 12.00 и от 13:00 до 17:00 часа;

За контакти, изразяване на становища от заинтересувани лица:

Даниела Пашкунова – Началник отдел общинска собственост, община Бяла, тел.: 0884484543.