Съобщения

Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 28.08.2022 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 28.08.2022 г.

Пълна информация
Съобщения по чл. 32 от ДОПК

от 21.08.2023 г.

Пълна информация
Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ III-146 и IV-146 в кв.42 по плана на гара Бяла, община Бяла. възложител ЕТ „ДАНА-ДАНКА СЛАВОВА“.

Пълна информация
Съобщения

по чл. 32 ДОПК от 04.08.2022 г.

Пълна информация
Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ XI-138 в кв. 26 по плана на с. Ботров, община Бяла, област Русе. Възложител: Емил Петков Ангелов

Пълна информация
Съобщение

за предстояща обработка срещу комари с наземна техника на 11.07.2023 г. между 20:00 ч. – 23:30 ч.

Пълна информация
Съобщение

за одобрен ПУП - ПП за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия. Възложител: „СМАРТ ЕСТЕЙТ КОНСУЛТ“ ЕООД. 

Пълна информация
Съобщение

до земеделските стопани на територията на Община Бяла

Пълна информация