Покана

О Б Щ И Н А    Б Я Л А , О Б Л А С Т    Р У С Е 

7100 Бяла, обл.Русе, пл.“Екзарх Йосиф І ” № 1, тел. 0817/ 720-20, факс 0817/ 746-34,  

E-mail: byala.rs@byala.bg 

ДО 

МЕСТНАТА ОБЩНОСТ 

НА ОБЩИНА БЯЛА 

ОБЛАСТ РУСЕ 

 

 

П О К А Н А 

ЗА 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ 

НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА 

ОБЩИНА БЯЛА ЗА 2023 г. 

          Уважаеми Дами и Господа, 

          На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси се  организира публично обсъждане на Проекта на Бюджет за 2023 г. на Община Бяла,  област Русе. 

          Канят се жителите на Община Бяла, представителите на бизнеса,  неправителствения сектор, всички заинтересовани, както и средствата за масово  осведомяване да вземат участие в публичното обсъждане на проекта на Бюджет на  Община Бяла за 2023 година. 

          Публичното обсъждане ще се проведе на 21.08.2023 година /понеделник/  от 17:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация, гр. Бяла,  пл. “Екзарх Йосиф І” № 1, партерен етаж. 

          Материали за проекта на Бюджет на Община Бяла за 2023 година са публикувани на интернет страницата на общината - www.byala.bg. 

 

          Становища, мнения и предложения по проекта на Бюджет за 2023 година  могат да се представят в деловодството на Община Бяла на адрес: гр. Бяла, област  Русе, пл. „Екзарх Йосиф I“ №1, на електронен адрес: byala.rs@byala.bg до  21.08.2023 година включително, или да се представят лично по време на  обсъждането. 

 

С уважение, 

/п/ 

ДИМИТЪР СЛАВОВ 

Кмет на Община Бяла 

област Русе  

14.08.2023 г.