Общински съвет

Документи

 • Тип
 • Наименование
 • Проекто-нормативен документ
 • Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие “Комунални дейности и услуги”- град Бяла

  Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие “Комунални дейности и услуги”- град Бяла

   

   

  Дата на публикуване: 10.05.2024 г.

   

  Предлагаме проект на „Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие “Комунални дейности и услуги”- град Бяла”, като съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове заинтересованите лица в 14- дневен срок от публикуването му на интернет страницата на Община Бяла, могат да направят своите предложения и становища по проекта на е-mаil адрес: byala.rs@byala.bg или в деловодството на Община Бяла, гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф I” №1.

   

  Мотиви съгласно чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове: На основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове и предвид факта, че изпълнението на дейностите по „Консервация и реставрация на моста на Колю Фичето в Община Бяла“ („Проекта“/“Проектът“), финансиран чрез съвместна подкрепа с финансов инструмент и безвъзмездна финансова помощ чрез Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ по Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ от Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г., приключва на 15.06.2024 година, поради което е необходимо до приключване на Проекта да се изпълни задължението за осигуряване на устойчивост по проекта като се реорганизира дейността на съществуващо общинско звено – второстепенен разпоредител с бюджет за управление на новосъздадените обекти по проекта, вкл. след това да се предприемат незабавно необходимите действия по обявяване на конкурси съгласно Кодекса на труда за назначаване на необходимия допълнителен персонал и спазване на всички предвидени законоустановени срокове за тяхното провеждане, то срокът за предложения и становища по проекта на подзаконов нормативен акт, публикуван за обществени консултации, е намален на 14 дни.

   

  ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК :

   

  1. Мотиви с проект10.05.2024 г.

  2. Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА– 28.05.2024 г. 

   

 • Наредба
 • Наредба № 4

  за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта на територията

  на община Бяла