Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ на Заповед No РД- 11-243 от 16.05.2024 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе за Подробен устройствен план (ПУП)- Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ I-1925 и УПИ II-1925 в кв. 70 по плана на гр. Бяла, област Русе, с който се образуват два нови УПИ I-3280 и УПИ II-3281 в кв. 70 по плана на гр. Бяла, област Русе. Възложители: Ралица Маринова Николаева и Елена Маринова Георгиева. 

 

Изтегли тук