Заповеди

Заповеди на основание чл. 3, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие” (Обн. ДВ., бр. 7/26.01.2010 г., посл. изм. ДВ., бр. 41/03.06.2022 г.), във връзка с чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл. 72 и чл. 726 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и писмо на кмета на Община Бяла, изх. No EO-6-830- 111/20.07.2023 г.