Заповед № РД 11-56 от 15.02.2023 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 10, ал. 2, т. 1 от Закона за опазване на околната среда (ДВ. бр. 91/2002 г.), чл. 118 от Закона за биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77/2002 г.), чл. 62 от Закона за лечебните растения (ДВ бр. 29/2000 г.) и писмо с изх. No И-632/13.02.2023 г. от Директора на РИОСВ Русе, относно опазване и недопускане на търговията със застрашени, защитени и под специален режим диворастящи растения /.../

 

Изтегли заповедта от тук