Съобщение

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция BG05FMOP001-5.001

„3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

 

ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ

 

 

7100 Бяла, обл.Русе, пл.“Екзарх Йосиф І ” № 1, тел. 0817/ 720-20, факс 0817/ 746-34,

е-mail: byala.rs@byala.bg

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

    

На 29.08.2022 г. Община Бяла подписа Допълнително споразумение № 6 към Договор № BG05FMOP001-5.001-0064-С06 /Договора/ на основание чл. 7 от Общите условия към Договора по Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020 г. Финансирането е със средства по линия на REACT-EU  като част от отговора на Съюза на пандемията от COVID-19.

Община Бяла ще продължи да предоставя социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд в град Бяла, област Русе“ на определените към този момент 150 потребители от обособените целеви групи, които са разписани от Агенция социално подпомагане в Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1-Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, а именно:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Срокът за изпълнение на Договора не се променя, а именно: 04.01.2021 г. – 30.09.2022 г.

          Във връзка с исканите промени договорът за безвъзмездна финансова помощ се измени, както следва:

  • общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Договора е: 198 610.50 лева /сто деветдесет и осем хиляди, шестстотин и десет  лева и петдесет стотинки/, като от тях: разходите за единица продукт до 28.02.2022 г. – 117 045.00 лева., разходи за единица продукт от 01.03.2022 г. до 30.09.2022 г. – 63 510.00 лева; административни разходи и разходи за транспорт и съхранение, определени като единна ставка в размер на 5 на сто от стойността на разхода за единица продукт – 9 027.75 лева; разходи за съпътстващи мерки в размер на 5 на сто от стойността на разхода за единица – 9 027.75 лева.

 

      /п/

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла,

Област Русе