Обява

 

О Б Я В А

за  провеждане на конкурс за матроски (войнишки ) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или чужбина

 

1. Със заповед на командира на Военноморските сили, № РД-01-163/17.05.2024г. е разкрита процедура за обявяване на 106 (сто и шест) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или чужбина. 

 

         2. Кандидатите за вакантната длъжност трябва да са пълнолетни български граждани, към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, 41 години-за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години-за неупражнилите правото си на пенсия, да имат средно или по-високо образование,  да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да нямат друго гражданство, да не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”.

 

        3. Размерът на месечното възнаграждение за най-ниската матроска(войнишка) длъжност е не по-малък от 1 555 лева.

 

        4. Срок за подаване на документите-03.07.2024

       

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

- на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет в общината, телефон: 0889756330

 

 

 

Линк към обявата:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/dokumenti_vms_2024.pdf

 

03.06.2024 14:30