Обява

ОБЯВА

Със Заповед № РД-11-263/27.05.2024 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 18.06.2024 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.„Екзарх Йосиф І“ № 1, относно:

1. Продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот 57368.501.234, област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, ул. Янтра № 35, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 915 кв. м, стар номер 234, квартал 13, парцел III, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-44/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 57368.501.233, 57368.501.235, 57368.501.246, 57368.501.247, 57368.501.248, 57368.501.989, съгласно АЧОС № 4958 от 15.03.2024 г. и скица № 15-253861-

14.03.2024 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 4520,00 лв. (четири хиляди петстотин и двадесет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 1356,00 лв. (хиляда триста петдесет и шест лева и нула  стотинки);

1.2. Поземлен имот 07603.215.13, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 1861 кв. м, стар номер 215013, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 07603.215.12, 07603.215.2, 07603.233.466, 07603.909.1, 07603.909.58, съгласно АЧОС № 4068 от 24.07.2020 г. и скица № 15-386713-15.04.2024 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 4953,00 лв. (четири хиляди деветстотин петдесет и три лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 1485,90 лв. (хиляда четиристотин осемдесет и пет лева и деветдесет  стотинки);

1.3. Поземлен имот 07603.9.358, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. БЕЗ МЕСТНОСТ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 1852 кв. м, стар номер 000358, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 07603.908.588, 07603.9.359, съгласно АЧОС № 3907 от 13.03.2020 г. и скица № 15-487571-03.06.2019 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 9243,00 лв. (девет хиляди двеста четиридесет и три лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 2772,90 лв. (две хиляди седемстотин седемдесет и два лева и деветдесет  стотинки).

2. Учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху имоти - частна общинска собственост, както следва:

2.1 За изграждане на „Жилищна сграда с гараж“ на един етаж без сутерен, със застроена площ 96 кв. м. и разгъната застроена площ 96 кв. м., съгласно виза за проектиране от Главния архитект на Община Бяла в част от урегулиран поземлен имот (УПИ) II в кв. 84 по регулационния план на гара Бяла, одобрен със Заповед № 119/1988 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 07603.502.501 по КККР на гр. Бяла, частна общинска собственост съгласно АЧОС №4965/09.04.2024 г., скица № 15-337293-03.04.2024 г. на СГКК-гр. Русе, с начална тръжна цена: 2388.00 лв. (две хиляди триста осемдесет и осем лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 716,40 лв. (седемстотин и шестнадесет лева и четиридесет стотинки);

2.2 За изграждане на „Жилищна сграда с гараж“ на един етаж без сутерен, със застроена площ 96 кв. м. и разгъната застроена площ 96 кв. м. съгласно виза за проектиране от Главния архитект на Община Бяла в Урегулиран поземлен имот (УПИ) III в кв. 84 по регулационния план на гара Бяла, одобрен със Заповед № 119/1988 г., представляващ с поземлен имот с идентификатор 07603.502.502 по КККР на гр. Бяла, частна общинска собственост съгласно АЧОС №4966/09.04.2024 г., скица № 15-337294-03.04.2024 г. на СГКК-гр. Русе, с начална тръжна цена: 2034.00 лв. (две хиляди тридесет и четири лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 610,20 лв. (шестстотин и десет лева и двадесет стотинки);

2.3 За изграждане на „Жилищна сграда с гараж“ на един етаж без сутерен, със застроена площ 96 кв. м. и разгъната застроена площ 96 кв. м. съгласно виза за проектиране от Главния архитект на Община Бяла в Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV в кв. 84 по регулационния план на гара Бяла, одобрен със Заповед № 119/1988 г., представляващ с поземлен имот с идентификатор 07603.502.503 по КККР на гр. Бяла частна общинска собственост съгласно АЧОС №4967/09.04.2024 г., скица № 15-337297-03.04.2024 г. на СГКК-гр. Русе, с начална тръжна цена: 2034.00 лв. (две хиляди тридесет и четири лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 610,20 лв. (шестстотин и десет лева и двадесет стотинки);

2.4 За изграждане на „Жилищна сграда с гараж“ на един етаж без сутерен, със застроена площ 96 кв. м. и разгъната застроена площ 96 кв. м. съгласно виза за проектиране от Главния архитект на Община Бяла в Урегулиран поземлен имот (УПИ) V в кв. 84 по регулационния план на гара Бяла, одобрен със Заповед № 119/1988 г., представляващ с поземлен имот с идентификатор 07603.502.504 по КККР на гр. Бяла частна общинска собственост съгласно АЧОС №4968/10.04.2024 г., скица № 15-337298-03.04.2024 г. на СГКК-гр. Русе, с начална тръжна цена: 2034.00 лв. (две хиляди тридесет и четири лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 610,20 лв. (шестстотин и десет лева и двадесет стотинки);

2.5 За изграждане на „Жилищна сграда с гараж“ на един етаж без сутерен, със застроена площ 96 кв. м. и разгъната застроена площ 96 кв. м. съгласно виза за проектиране от Главния архитект на Община Бяла в Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI в кв. 84 по регулационния план на гара Бяла, одобрен със Заповед № 119/1988 г., представляващ с поземлен имот с идентификатор 07603.502.505 по КККР на гр. Бяла частна общинска собственост съгласно АЧОС №4969/10.04.2024 г., скица № 15-337299-03.04.2024 г. на СГКК-гр. Русе, с начална тръжна цена: 2034.00 лв. (две хиляди тридесет и четири лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 610,20 лв. (шестстотин и десет лева и двадесет стотинки);

2.6 За изграждане на „Жилищна сграда с гараж“ на един етаж без сутерен, със застроена площ 96 кв. м. и разгъната застроена площ 96 кв. м. съгласно виза за проектиране от Главния архитект на Община Бяла в Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXI в кв. 84 по регулационния план на гара Бяла, одобрен със Заповед № 119/1988 г., представляващ с поземлен имот с идентификатор 07603.502.520 по КККР на гр. Бяла частна общинска собственост съгласно АЧОС №4970/10.04.2024 г., скица № 15-337300-03.04.2024 г. на СГКК-гр. Русе, с начална тръжна цена: 2034.00 лв. (две хиляди тридесет и четири лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 610,20 лв. (шестстотин и десет лева и двадесет стотинки);

2.7 За изграждане на „Жилищна сграда с гараж“ на един етаж без сутерен, със застроена площ 96 кв. м. и разгъната застроена площ 96 кв. м. съгласно виза за проектиране от Главния архитект на Община Бяла в Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXII в кв. 84 по регулационния план на гара Бяла, одобрен със Заповед № 119/1988 г., представляващ с поземлен имот с идентификатор 07603.502.521 по КККР на гр. Бяла частна общинска собственост съгласно АЧОС №4971/10.04.2024 г., скица № 15-337301-03.04.2024 г. на СГКК-гр. Русе, с начална тръжна цена: 2034.00 лв. (две хиляди тридесет и четири лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 610,20 лв. (шестстотин и десет лева и двадесет стотинки);

2.8 За изграждане на „Жилищна сграда с гараж“ на един етаж без сутерен, със застроена площ 96 кв. м. и разгъната застроена площ 96 кв. м. съгласно виза за проектиране от Главния архитект на Община Бяла в Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXIII в кв. 84 по регулационния план на гара Бяла, одобрен със Заповед № 119/1988 г., представляващ с поземлен имот с идентификатор 07603.502.522 по КККР на гр. Бяла частна общинска собственост съгласно АЧОС №4972/10.04.2024 г., скица № 15-337302-03.04.2024 г. на СГКК-гр. Русе, с начална тръжна цена: 2034.00 лв. (две хиляди тридесет и четири лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 610,20 лв. (шестстотин и десет лева и двадесет стотинки);

2.9 За изграждане на „Жилищна сграда с гараж“ на един етаж без сутерен, със застроена площ 96 кв. м. и разгъната застроена площ 96 кв. м. съгласно виза за проектиране от Главния архитект на Община Бяла в Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXIV в кв. 84 по регулационния план на гара Бяла, одобрен със Заповед № 119/1988 г., представляващ с поземлен имот с идентификатор 07603.502.523 по КККР на гр. Бяла частна общинска собственост съгласно АЧОС №4973/10.04.2024 г., скица № 15-337303-03.04.2024 г. на СГКК-гр. Русе, с начална тръжна цена: 2034.00 лв. (две хиляди тридесет и четири лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 610,20 лв. (шестстотин и десет лева и двадесет стотинки);

2.10 За изграждане на обслужващ и търговски обект върху терен № 3 със застроена площ от 100,00 (сто цяло и нула) кв.м. съгласно приложената схема за обекти за търг за ОПС на Главния архитект на Община Бяла върху част от имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот 07603.502.803, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. „Васил Априлов”, вид собств. общинска частна, вид територия урбанизирана, НТП за паркинг, с площ на целия имот 3390 кв.м. по КККР на гр. Бяла (съгласно АЧОС №3609/29.05.2019 г.) и УПИ ХV-За обслужваща транспортна зона квартал 39 по регулационния план на гара Бяла, с начална тръжна цена: 24 823.00 лв. (двадесет и четири хиляди осемстотин двадесет и три лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 7446.90 лв. (седем хиляди четиристотин четиридесет и шест лева и деветдесет стотинки);

2.11 За изграждане на обслужващ и търговски обект върху терен № 4 със застроена площ от 100,00 (сто цяло и нула) кв.м. съгласно приложената схема за обекти за търг за ОПС на Главния архитект на Община Бяла върху част от имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот 07603.502.803, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. „Васил Априлов”, вид собств. общинска частна, вид територия урбанизирана, НТП за паркинг, с площ на целия имот 3390 кв.м. по КККР на гр. Бяла (съгласно АЧОС №3609/29.05.2019 г.) и УПИ ХV-За обслужваща транспортна зона квартал 39 по регулационния план на гара Бяла – с начална тръжна цена 24 823.00 лв. (двадесет и четири хиляди осемстотин двадесет и три лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 7446.90 лв. (седем хиляди четиристотин четиридесет и шест лева и деветдесет стотинки);

2.12 За изграждане на обслужващ и търговски обект върху терен № 5 със застроена площ от 150,00 (сто и петдесет цяло и нула) кв.м. съгласно приложената схема за обекти за търг за ОПС на Главния архитект на Община Бяла върху част от имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот 07603.502.803, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. „Васил Априлов”, вид собств. общинска частна, вид територия урбанизирана, НТП за паркинг, с площ на целия имот 3390 кв.м. по КККР на гр. Бяла (съгласно АЧОС №3609/29.05.2019 г.) и УПИ ХV-За обслужваща транспортна зона квартал 39 по регулационния план на гара Бяла, с начална тръжна цена: 37 234.00 лв. (тридесет и седем хиляди двеста тридесет и четири лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 11170.20 лв. (единадесет хиляди сто и седемдесет лева и двадесет стотинки).

3. Отдаване под наем на имоти и части от имоти – частна общинска собственост за срок от 3 (три) години, както следва:

3.1. Терен с площ 21,00 кв.м, представляващ част от поземлен имот 57368.501.945, област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, ул. „9-ти септември“ № 64-б, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Обществен селищен парк, градина, площ 13319 кв. м, квартал 67, парцел I, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-44/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, съгласно Скица №15-272232-18.03.2024г., АЧОС №4959/19.03.2024 г., при граници на имота: 57368.501.1033; 57368.501.781; 57368.501.1018; 57368.501.1027; 57368.501.1030; 57368.501.779; 57368.501.780, при граници на терена с площ от 21 кв. м.: от три страни терен на имота и ПИ 57368.501.780, за търговска дейност и услуги, при начална наемна цена – 2,50 лв. (два лева и петдесет стотинки) на кв. м. на месец без ДДС и депозит: 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки);

3.2. Сграда 07603.501.1716.3, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, ул. Г.БЕНКОВСКИ № 25, вид собств. Общинска частна, функц. предн. Сграда за обществено хранене, брой етажи 1, застроена площ 60 кв. м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, представляваща част от поземлен имот 07603.501.1716, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, ул. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ № 25, вид собств. Съсобственост, вид територия Урбанизирана, НТП За автогараж, площ 3797 кв. м, стар номер 1716, квартал 81, парцел ХVІ-1716, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, съгласно Скица №15-23971-15.01.2019 г., АЧОС №3537/07.02.2019 г., при граници на сграда от три страни терен на ПИ 07603.501.1716 и сграда 07603.501.1716.1, за търговска дейност и услуги, при начална наемна цена – 5,00 лв. (пет лева и нула стотинки) на кв. м. на месец без ДДС и депозит: 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки);

3.3. Поземлен имот 57368.19.537, област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, м. ТАТАР ЯЛА, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 24811 кв. м, стар номер 019041, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1711/17.10.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници на имота: поземлени имоти с идентификатори 57368.19.35, 57368.19.46, 57368.19.513, 57368.19.514, 57368.19.515, 57368.19.524, 57368.19.525, 57368.19.536, за земеделски нужди, при начална наемна цена – 70.00 лв. (седемдесет лева и нула стотинки) за декар на година и депозит: 521.03 лева (петстотин двадесет и един лева и три стотинки).

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за покупко – продажба или за учредяване на отстъпено право на строеж е 30.00 (тридесет) лева без ДДС, а за отдаване под наем- 10.00 (десет) лева без ДДС.

III.  До участие в търга по т. I от настоящата заповед за продажба, учредяване на отстъпено право на строеж и отдаване под наем на имоти – общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 17.06.2024 г., при следните условия: 

Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 1, стая 205.

Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за продажба [продажба, учредяване на отстъпено право на строеж или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ).

Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 1, стая №101.

 

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

 

27.05.2024 14:30