Доклад

Д О К Л А Д

на Временната комисия по открита процедура за определяне

съдебни заседатели за Окръжен съд Русе от Района на Общинси съвет Бяла

 

Днес, 24.08.2023г. от 13.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр. Бяла се проведе второ заседание на временната комисия, създадена с решение №678 по протокол №75/29.06.2023г. на Общински съвет Бяла, за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – гр. Русе, в състав:

Председател: Мариан Антонов –председател на Общински съвет Бяла

Зам. председател: Виктор Маргаритов – зам. председател на Общински съвет Бяла

Членове:

Айлян Карамехмедова – общински съветник в Общински съвет Бяла

Иванка Маринова - общински съветник в Общински съвет Бяла

Красимира Пенева - общински съветник в Общински съвет Бяла

Задачата беше да се проведе публично изслушване по чл. 68 а от ЗСВ на единствения кандидат за съдебен заседател, участвал в процедурата, открита с решение №678 по протокол №75/29.06.2023г. на Общински съвет Бяла.

В законоустановения срок не постъпиха становища за кандидата от юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на обществено-полезна дейност, включващи и въпроси, които да бъдат поставени от Комисията на публичното изслушване.

Единственият кандидат – Диляна ……….. Алексиева се яви на изслушването. Комисията проведе изслушване на кандидата, в съответствие с чл. 68а, ал.1 от ЗСВ.

След обобщаване на резултатите от изслушването, Временната комисия при Общински съвет Бяла, област Русе

РЕШИ:

 

  1. Настоящият доклад за протичане на изслушването да се предостави в деловодството на Общински съвет Бяла в 7-дневен срок преди гласуването в заседание на Общински съвет Бяла и се публикува на интернет страницата на Общински съвет Бяла, заедно с протокола от изслушването;

  2. Да се изготви и внесе в Общински съвет Бяла докладна записка с проект на решение за прекратяване на процедурата за избор на съдебни заседатели в Окръжен съд – Русе от района на Общински съвет Бяла, тъй като Временната комисия не може да предложи на Общински съвет Бяла кандидат за съдебен заседател в Окръжен съд Русе.

 

 

 

ВРЕМЕННА КОМИСИЯ:

Председател: Мариан Антонов

Зам. председател: Виктор Маргаритов

Членове: Айлян Карамехмедова

Иванка Маринова

Красимира Пенева