Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ 

на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-358 от 17.08.2023 г. на Кмет на Община Бяла, обл.Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ III-146 и IV-146 в кв.42 по плана на гара Бяла, община Бяла, област Русе, идентични на ПИ с идентификатор 07603.502.579 по КККР на град Бяла, област Русе и ПИ с идентификатор 07603.502.578 по КККР на град Бяла, възложител ЕТ „ДАНА-ДАНКА СЛАВОВА“. 

 

17.08.2023г., Отдел БТГРН 

Община Бяла, обл. Русе 

 

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ: