ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.95, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ВЪЗНИКНАЛО НАМЕРЕНИЕ НА „ИВАНОВИ ГРУП 1999“ ЕООД ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КАСАЕЩО ОБОСОБЯВАНЕ НА УЧАСТЪК ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕТИ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07603.501.2958 ПО КККР НА ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ 

Капацитетът на инсталацията за производство на пелети е до 300 кг/час екопелети или при 8 часов работен ден - до 2,4 т/ден. 

Той се определя от избраната пелет преса, която е с капацитет до 300 кг на час изсушен материал. 

/.../

 

Изтегли пълното обявление от тук