Обява

Със Заповед № РД-11-539/15.12.2022 г., Кмета на Община Бяла публичен търг с тайно наддаване на 05.01.2023 г. от 13:30
часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:
I. Продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
1. Поземлен имот 05133.501.385, област Русе, община Бяла, с. Лом Черковна, вид собств. Общинска частна, вид територия
Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 596 кв. м, стар номер 385, квартал 29, парцел IV, Заповед за одобрение на
КККР № РД-18-41/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с
идентификатори: 05133.501.384, 05133.501.386, 05133.501.464, 05133.501.465, 05133.501.724, съгласно АЧОС № 4706/09.08.2022 г. и
скица № 15-786277-14.07.2022 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 1 973,00 лева (хиляда деветстотин седемдесет
и три лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 591,90 лв. (петстотин деветдесет и един лева и деветдесет стотинки).
2. Поземлен имот 07603.502.500, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. МАНУШ ВОЙВОДА, вид собств.
Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 1098 кв. м, квартал 84, парцел I, Заповед за
одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с
идентификатори: 07603.502.501, 07603.502.502, 07603.502.523, 07603.502.700, 07603.502.730, съгласно АЧОС № 4695/19.07.2022 г. и
скица № 15-779720-13.07.2022 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 10 980.00 лева (десет хиляди деветстотин и
осемдесет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 3294,00 лв. (три хиляди двеста деветдесет и четири лева и нула стотинки).
3. Поземлен имот 07603.215.13, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид
територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 1861 кв. м, стар номер 215013, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-
130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при ганици и съседи: 07603.215.12, 07603.215.2, 07603.233.466,
07603.909.1, 07603.909.58, съгласно АЧОС № 1068 от 24.07.2020 г. и скица № 15-547334-25.06.2020 г. на СГКК – гр. Русе, начална
продажна цена на имота: 4 933.00 лева (четири хиляди деветстотин тридесет и тре лева и нула стотинки) без ДДС, депозит:
1479,90 лв. (хиляда четиристотин седемдесет и девет лева и деветдесет стотинки)
II. Отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост за срок от 5 (пет) години, както следва:
1. Помещение № 105 с площ 20,00 кв.м, представляващ част от Сграда 07603.501.577.1, област Русе, община Бяла, гр.
Бяла, п.к. 7100, пл. ЕКЗАРХ ЙОСИФ ПЪРВИ № 3, вид собств. Общинска частна, функц. предн. Здравно заведение, брой етажи 3,
застроена площ 317 кв. м, , построена в поземлен имот с идентификатор 07603.501.577, съгласно скица №15-367800/01.08.2017 г. и
схема за разпределение на помещенията, при граници на помещението: от две страни терен на поземлен имот с идентификатор
07603.501.577, помещение № 105а, коридор и помещение № 107, за лекарски кабинет, начална наемна цена за квадратен метър на
месец – 1,50 лв. без ДДС, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки).
II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за покупко –
продажба е 30.00 (тридесет) лева без ДДС, а за отдаване под наем- 10.00 (десет) лева без ДДС.
III. До участие в търга по т. І и т. II за продажба и отдаване под наем на имоти –общинска собственост от настоящата
заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.
IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят
предложение за участие в срок до 17:00 часа на 04.01.2023 г., при следните условия:
1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен
документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша
поликлиника).
2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла: BG 19 STSA 9300 3300 2837
10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за продажба [продажба
или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ).
3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в
Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).
ДИМИТЪР СЛАВОВ
Кмет на Община Бяла
област Русе

 

 

19.12.2022 05:19