Обява

ОБЯВА

Със Заповед № РД-11-482/07.11.2022 г., Кмета на Община Бяла публичен търг с тайно наддаване на 25.11.2022 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

  1. Поземлен имот 05133.501.385, област Русе, община Бяла, с. Лом Черковна, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 596 кв. м, стар номер 385, квартал 29, парцел IV, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-41/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 05133.501.384, 05133.501.386, 05133.501.464, 05133.501.465, 05133.501.724, съгласно АЧОС № 4706/09.08.2022 г. и скица № 15-786277-14.07.2022 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 1 973,00 лева (хиляда деветстотин седемдесет и три лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 591,90 лв. (петстотин деветдесет и един лева и деветдесет стотинки).
  2. Поземлен имот 05133.501.530, област Русе, община Бяла, с. Лом Черковна, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 1410 кв. м, стар номер 501.431, квартал 6, парцел VI, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-41/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 05133.501.427, 05133.501.428, 05133.501.429, 05133.501.430, 05133.501.531, 05133.501.709, съгласно АЧОС № 4708/11.08.2022 г. и скица № 15-895896-09.06.2022 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 4 667,00 лева (четири хиляди шестстотин шестдесет и седем лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 1400,10 лв. (хиляда и четиристотин лева и десет стотинки).
  3. Поземлен имот 05133.501.531, област Русе, община Бяла, с. Лом Черковна, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 1262 кв. м, стар номер 431, квартал 6, парцел VII, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-41/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 05133.501.427, 05133.501.530, 05133.501.709, 05133.501.712, съгласно АЧОС № 4709/11.08.2022 г. и скица № 15-895898-09.08.2022 г. на СГКК – гр. Русе,  начална продажна цена на имота: 4 177,00 лева (четири хиляди сто седемдесет и седем лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 1253,10 лв. (хиляда двеста  седемдесет и седем лева и десет стотинки).
  4. Поземлен имот 07603.502.500, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. МАНУШ ВОЙВОДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 1098 кв. м, квартал 84, парцел I, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 07603.502.501, 07603.502.502, 07603.502.523, 07603.502.700, 07603.502.730, съгласно АЧОС № 4695/19.07.2022 г. и скица № 15-779720-13.07.2022 г. на СГКК – гр. Русе,  начална продажна цена на имота: 10 980.00 лева (десет хиляди деветстотин и осемдесет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 3294,00 лв. (три хиляди двеста деветдесет и четири лева и нула стотинки).
  5. Поземлен имот 55988.501.75, област Русе, община Бяла, с. Пет Кладенци, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 1008 кв. м, стар номер 75, квартал 6, парцел I, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-43/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 55988.501.391, 55988.501.392, 55988.501.76, 55988.501.77, съгласно АЧОС № 4691/30.06.2022 г. и скица № 15-1306777-01.12.2021 г. на СГКК – гр. Русе,  начална продажна цена на имота: 4 022,00 лева (четири хиляди двадесет и два лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 1206,60 лв. (хиляда двеста и шест лева и шестдесет стотинки).

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за покупко – продажба е 30.00 (тридесет) лева без ДДС.

III.  До участие в търга по т. І за продажба на имоти – общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на  24.11.2022 г., при следните условия: 

1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за продажба [продажба или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ).

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ЕВГЕНИ ДИМОВ

Заместник-кмет

За Кмет на Община Бяла

област Русе

(Заповед № РД11-531/20.11.2019 г.)

 

 

07.11.2022 18:27