ХV юбилеен национален конкурс за поезия „Искри над Бяла“

 

О Б Щ И Н А   Б Я Л А,   О Б Л А С Т   Р У С Е О Б Я В Я В А ХV ЮБИЛЕЕН НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ИСКРИ  НАД  БЯЛА“ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:     1. Участието в конкурса е анонимно.     2. В конкурса могат да участват лица над 16 годишна възраст, като изпратят напечатани  по 3 / три / стихотворения, всяко от тях в 4 / четири / екземпляра / задължително на хартиен носител /.      3. Творбите се приемат до 10 май 2016 г. С цел запазване на анонимността трите имена, адресът, дата и година на раждане, телефонният номер и имейлът на участника да са поставени в незапечатан малък, ненадписан плик. Творбите и пликът с личните данни на автора се изпращат в голям плик на адрес: 7100 гр. Бяла, обл. Русе пл. „Екзарх Йосиф І” №1 / За Националния конкурс за поезия „Искри над Бяла” /      4. Съставът на журито се определя със Заповед на Кмета на Община Бяла след 10 май 2016 г.      5. Постъпилите творби се оценяват от утвърденото жури.      6. Произведенията, които не отговарят на горепосочените изисквания, не подлежат на журиране.      7. Конкурсните творби не се връщат на участниците. НАГРАДИ:  1. Журито определя първо, второ и трето място. Класиралите се участници получават грамота и парична премия.  2. Ще бъдат определени и 5 поощрителни награди. Авторите на творбите, отличени с поощрения,  получават грамота.  3. Размерът на паричните суми се определят със Заповед на Кмета на Община Бяла.  4. Наградените творби се публикуват в местния периодичен печат и на официалния сайт на Община Бяла. Творбите да се изпращат на посочения адрес до 10 май 2016 г. Победителите в Конкурса ще получат уведомителни писма до 10 юни 2016 г. Церемонията по награждаването ще се състои на  18 юни 2016 г. / събота /. Контакти: 0817 / 7 20 15; 0817 / 7 32 38 / отдел “ОКХД”, Община Бяла /. Сподели