Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Бяла за 2015 г.

П О К А Н А

 

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси,

Общински съвет Бяла отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Бяла за 2015 година.

Публичното обсъждане ще се проведе на 22.04.2016 год. / петък / от 16.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация – Бяла,  пл.”Екз.Йосиф І”  № 1 / партерен етаж /.

 

 

МАРИАН АНТОНОВ

Председател на Общински съвет Бяла