Публични покани

Предмет на поръчката: -“Консултантска услуга за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорти при изпълнението на инвестиционен проект „Интегрирано управление на водите на територията на гр. Бяла, област Русе-етап І“ за следните обекти: Изграждане на ПСОВ за 14 100 е. ж., Изграждане на довеждащи колектори от гр. Бяла до ПСОВ и от Гара Бяла до ПСОВ и доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводите по съответните улици

Брой подадени оферти: 5броя

Наименование на избрания изпълнител:Обединение“ЕН АР-Бяла“ гр.Хасково с участници:.“ЕН АР Консулт“ ЕООД-Хасково, „Про Консулт СК“ ООД гр.Русе, „Гарант-2000“ ЕООД гр.Хасково

Стойност на поръчката: 969 840 лв.с вкл. ДДС

Срок на изпълнение:28.08.2015г.

 

Предмет на поръчката: „Инженеринг – работно проектиране, авторски надзор, съгласуване и строителство на ГПСОВ на гр.Бяла, обл. Русе и строително-монтажни работи по изграждане на довеждащи колектори, доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводи по съвпадащите улични трасета в гр.Бяла, обл.Русе с обособени позиции:Обособена позиция 1: Инженеринг – работно проектиране, съгласуване и строителство на ГПСОВ на гр.Бяла, обл. Русе, доставка и монтаж на технологично оборудване и пуск на обект: ПСОВ-Бяла за 14 100 ЕЖ и авторски надзор

Брой подадени оферти: 4броя

Наименование на избрания изпълнител:Обединение“АКВА-БЯЛА 99“  ДЗЗД гр.София с участници:.“ИНТЕРПРОМ“ ЕООДгр.София, „ВИТКОВИЦЕ ПАУЕР ИНЖЕНЕРИНГ“ АД гр.Острава Чешка Република, „АКВА ЕКОПРОЕКТ СИСТЕМС“ ООД гр.София, „ЕКО АКВА СИСТЕМС“ООД гр.София

/Наименование и на отделните членове/

Стойност на поръчката: 11 479 879,20  лв.с вкл. ДДС

Срок на изпълнение: не по късно от 28.08.2015г.

 

 

Предмет на поръчката: „Инженеринг – работно проектиране, авторски надзор, съгласуване и строителство на ГПСОВ на гр.Бяла, обл. Русе и строително-монтажни работи по изграждане на довеждащи колектори, доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводи по съвпадащите улични трасета в гр.Бяла, обл.Русе с обособени позиции: Обособена позиция №2: Строително-монтажни работи по изграждане на довеждащи колектори, доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводи по съвпадащите улични трасета в гр.Бяла, обл.Русе

Брой подадени оферти: 6броя

Наименование на избрания изпълнител:Консорциум“РАЙКОМЕРС-БЯЛА “  гр.София с участници:

“ РАЙКОМЕРС КОНСТРАКШЪН“ ЕАД гр.София, „РОАН-90“ ООД гр.Русе

Стойност на поръчката: 26 435 680,81  лв.с вкл. ДДС

Срок на изпълнение: не по късно от 28.08.2015г.

 

 

Предмет на поръчката:“Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителни дейности по договор с предмет „Строително-монтажни работи по изграждане на довеждащи колектори, доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводи по съвпадащите улични трасета в гр.Бяла, обл.Русе»

Наименование на избрания изпълнител:“ЕКОЛОГИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ“ООД гр.Пловдив

Стойност на поръчката: 239 328,00  лв.с вкл. ДДС

Срок на изпълнение: 28.08.2015г.

 

 

Предмет на поръчката:„Техническа помощ за подпомагане на ЗИП при управление и изпълнение на проект „Интегрирано управление на водите на територията на гр. Бяла, обл. Русе – Етап I”

Брой подадени оферти: 8броя

Наименование на избрания изпълнител:“ТОНУС-БИМ БЯЛА“  ДЗЗД гр.Шумен с участници:.“ТОНУС-21“ ЕООД гр.Шумен, „БИМ КОНСУЛТИНГ“ ООД гр.София,

Стойност на поръчката: 418 800,00  лв.с вкл. ДДС

Срок на изпълнение: 28.08.2015г.

 

 

Предмет на поръчката: “Избор на изпълнител за извършване на одит по проект: „Интегрирано управление на водите на територията на гр. Бяла, област Русе- етап I”

Брой подадени оферти: 4броя

Наименование на избрания изпълнител:“СЕМПЕР ФОРТИС“ООД гр.София

Стойност на поръчката: 60 000,00  лв.с вкл. ДДС

Срок на изпълнение: 28.08.2015г.

 

 

Предмет на поръчката:Осъществяване на мерки за информация и публичност за проект: „Интегрирано управление на водите на територията на гр. Бяла, област Русе-етап I

Брой подадени оферти: 3броя

Наименование на избрания изпълнител:“ВИП СТИЛ” ЕООД гр.Русе

Стойност на поръчката: 41 944.80 лв.с вкл. ДДС

Срок на изпълнение: 28.08.2015г.

 

 

Предмет на поръчката:Доставка на канцеларски материали и оборудване за административни цели по проект: „Интегрирано управление на водите на територията на гр. Бяла, област Русе– етап I

Брой подадени оферти: 3броя

Наименование на избрания изпълнител:“ОФИС ЕКСПЕРТ” ООД гр.София

Стойност на поръчката: 9 507.22 лв.с вкл. ДДС

Срок на изпълнение: 28.08.2015г.

 

покана с предмет: “Осъществяване на мерки за информация и публичност за проект: „Интегрирано управление на водите на територията на Община Бяла, област Русе- етап I”.

Срок на подаване на оферти – до 1700 часа на 27.09.2012 г.

 

 

покана с предмет: „Доставка на канцеларски материали и оборудване за административни цели по проект: „Интегрирано управление на водите на територията на Община Бяла, област Русе- етап I”

Срок на подаване на оферти – до 1700 часа на 22.10.2012 г.

 

покана с предмет: “Избор на изпълнител за извършване на одит по проект: „Интегрирано управление на водите на територията на гр. Бяла, област Русе- етап I”.

Срок на подаване на оферти – до 1700 часа на 10.01.2013 г.

 

Обява – Във връзка с провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническа помощ за подпомагане на ЗИП при управление и изпълнение на проект „Интегрирано управление на водите на територията на гр.Бяла, обл. Русе – Етап I” и на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомявамe, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти (плик № 3 „Предлагана цена”) на допуснатите участници в горепосочената обществената поръчка, ще се състои на 25.09.2013 г. (сряда), в 11:00 часа в сградата на Общинска администрация гр.Бяла, пл. “Екзарх Йосиф І” № 1, Заседателна зала.

При отварянето на пликовете с предлаганите цени имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Обявление – Консултантска услуга за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти

29.07.2013 г.

ДО

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ: „Консултантска услуга за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорти при изпълнението на инвестиционен проект „Интегрирано управление на водите на територията на гр. Бяла, Област Русе-етап І“ за следните обекти: Изграждане на ПСОВ за 14 100 е. ж., Изграждане на довеждащи колектори от гр. Бяла до ПСОВ и от Гара Бяла до ПСОВ и  доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводите по съответните улици”

О Б Я В Л Е Н И Е

По чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомявам, че заседанието на комисията по отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена”,  за провежданата открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Услуга” и предмет „Консултантска услуга за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорти при изпълнението на инвестиционен проект „Интегрирано управление на водите на територията на гр. Бяла, Област Русе-етап І“ за следните обекти: Изграждане на ПСОВ за 14 100 е. ж., Изграждане на довеждащи колектори от гр. Бяла до ПСОВ и от Гара Бяла до ПСОВ и  доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводите по съответните улици”  по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C041/28.08.2012 г. между Министерство на околната среда и водите и Община Бяла и   открита с Решение № Р-12/25.04.2013 г. на кмета на община Бяла, обл.Русе,  публикувана  в Регистъра на Агенцията по обществени поръчки под  №00497-2013-0008 на 25.04.2013 г.– www.aop.bg и в Официалния вестник на ЕС, ще се проведе на 02.08.2013 год. от 10,30 часа в Заседателната зала  на Общинска администрация, гр.Бяла, обл.Русе, пл.“ Екзарх Йосиф I” №1.

При отварянето на пликовете с предлаганите цени имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Председател:

ИНЖ. ЛЮБОМИР СПИРДОНОВ

Зам.-кмет на Община Бяла

Покана – ценови оферти

ДО

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С предмет: „Инженеринг – работно проектиране, авторски надзор, съгласуване и строителство на ГПСОВ на гр.Бяла, обл. Русе и строително-монтажни работи по изграждане на довеждащи колектори, доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводи по съвпадащите улични трасета в гр.Бяла, обл.Русе с обособени позиции:

Обособена позиция 1: Инженеринг – работно проектиране, съгласуване и строителство на ГПСОВ на гр.Бяла, обл. Русе, доставка и монтаж на технологично оборудване и пуск на обект: ПСОВ-Бяла за 14 100 ЕЖ и авторски надзор;

Обособена позиция 2: Строително-монтажни работи по изграждане на довеждащи колектори, доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводи по съвпадащите улични трасета в гр.Бяла, обл.Русе;

О Б Я В Л Е Н И Е

По чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомявам, че заседанието на комисията по отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена”,  за провежданата открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Строителство” и предмет „„Инженеринг – работно проектиране, авторски надзор, съгласуване и строителство на ГПСОВ на гр.Бяла, обл. Русе и строително-монтажни работи по изграждане на довеждащи колектори, доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводи по съвпадащите улични трасета в гр.Бяла, обл.Русе с обособени позиции:Обособена позиция 1: Инженеринг – работно проектиране, съгласуване и строителство на ГПСОВ на гр.Бяла, обл. Русе, доставка и монтаж на технологично оборудване и пуск на обект: ПСОВ-Бяла за 14 100 ЕЖ и авторски надзор; Обособена позиция 2: Строително-монтажни работи по изграждане на довеждащи колектори, доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводи по съвпадащите улични трасета в гр.Бяла, обл.Русе; по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C041/28.08.2012 г. между Министерство на околната среда и водите и Община Бяла и   открита с Решение № Р-11/ 20.03.2013 г. на кмета на община Бяла, обл.Русе,  публикувана  в Регистъра на Агенцията по обществени поръчки под  №00497-2013-0007 на 20.03.2013 г.– www.aop.bg и в Официалния вестник на ЕС ,

ще се проведе на 17.07.2013 год. от 10,30 часа в Заседателната зала  на Общинска администрация, гр.Бяла, обл.Русе, пл.“ Екзарх Йосиф I” №1.

Председател:

инж. Любомир Спирдонов

Заповед №ЗОП-20 гр.Бяла, 14.03.2013г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с молба от Комисията за провеждане на малка обществена поръчка, назначена с моя Заповед №ЗОП-20/27.08.2012г.

НАРЕЖДАМ:

Определям срок за приключване на работата на Комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка с предмет “Техническа помощ за подпомагане на ЗИП при управление и изпълнение на проект “Интегрирано управление на водите на територията на гр. Бяла, обл. Русе – Етап I” финансиран по Оперативна програма “Околна стреда 2007-2013г.” – до 25.03.2013г.”

Настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Инж.Кольо Келерджиев

Кмет на Община Бяла

 

Обява – Техническа помощ за подпомагане на ЗИП

Във връзка с провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническа помощ за подпомагане на ЗИП при управление и изпълнение на проект „Интегрирано управление на водите на територията на гр. Бяла, обл. Русе – Етап І” и на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомявамe, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти (плик № 3 „Предлагана цена”) на допуснатите участници в горепосочената обществената поръчка, ще се състои на 13.03.2013г. (сряда), в 11:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Бяла, пл.„Екзарх Йосиф І” № 1, Заседателна зала.

При отварянето на пликовете с предлаганите цени имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

С уважение,

ИНЖ. КОЛЬО КЕЛЕРДЖИЕВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

07.03.2013 г.