Съобщения

Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план. Възложител: „СТОКОВО ТЪРЖИЩЕ-ПЛОДЕКС“ ЕООД.

Пълна информация
Съобщение

ОБЩИНА БЯЛА, област Русе предоставя на заинтересованите лица възможност в 30-дневен срок, считано от 17.11.2023 г., да изразят предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъц

Пълна информация
Съобщение

За извършване на функционални тестове с реално задействане на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на общинско ниво на територията на 14 области в т.ч. и област Русе

Пълна информация
Покана

Поканваме жителите и гостите на общината да присъстват на заседанието, на което ще положат  клетва новоизбраните общински съветници, Кметът на Община Бяла и кметовете на кметства

Пълна информация
Заповеди споразумения и констативен протокол

с. Босилковци

Пълна информация
Обявление

Уведомяват се жителите на Община Бяла, обл. Русе, че със заповед № РД-11-490/26.10.2023 г. на Кмета на Община Бяла е открита бюджетната процедура за съставяне на проект на общинския бюджет на Община Бяла за 2024 година и бюджетната прогноза за местните де

Пълна информация
Съобщение

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

Пълна информация
Покана

Покана за публична дискусия и обсъждане на Анализ и Предложение за Национална карта на социалните услуги

Пълна информация