Съобщения

Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ IV-139 в кв. 22 по плана

Пълна информация
Съобщение за пръскане срещу комари

на 05.05.2023 г. между 20:00 ч. – 23:30 ч.

Пълна информация
Съобщение

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

Пълна информация
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ No 25 от 12.04.2023 г.

„ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА, ГР. БЯЛА“ Застроена площ - 731,51 кв. м.

Пълна информация
Община Бяла набира кандидати за членове на Съвета на децата

Община Бяла набира кандидати за членове на Съвета на децата

Пълна информация
Съобщение

за изработен проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ IV-139, кв.22, по регулационния план на с.Пет кладенци, общ.Бяла, обл.Русе, представляващ ПИ с идентификатор 55988.501.139 по КККР. Възложител: Митко Василев Манолов. З

Пълна информация
Съобщения

по чл. 32 ДОПК от 20.01.2023 г.

Пълна информация
Съобщение

за публикувана обява в Държавен вестник бр.4/13.01.2023 г., в неофициален раздел, стр.156, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ за изработен Подробен устройствен план-Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура на „МАРТИ 2000“ ЕООД, разположе

Пълна информация