Съобщения

Съобщения

по чл. 32 ДОПК от 20.01.2023 г.

Пълна информация
Съобщение

за публикувана обява в Държавен вестник бр.4/13.01.2023 г., в неофициален раздел, стр.156, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ за изработен Подробен устройствен план-Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура на „МАРТИ 2000“ ЕООД, разположе

Пълна информация
Заповеди

на основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие” (Обн. ДВ. бр. 7 / 26.01.2010 г., последно изм. ДВ. бр. 41 от 03.06.2022 г.), във връзка с чл. 37в, ал. 16, изр. пето, във вр. с чл. 37в, ал. 2 и ал. 4 от Закона за соб

Пълна информация
Съобщение

 на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-523 от 09.12.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-Изменение план за регулация (ИПР) за ПИ с идентификатор 0574

Пълна информация
Обява

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина в представителните духови оркестри на Военновъздушните сили във военно формирование 28000-Граф Игнатиево, на Военноморски

Пълна информация
Обява

за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географска служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина за времето от 05.04.2023г. до 06.04.2023г.

Пълна информация
Съобщение

на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Възложител: „АББА МЕНИДЖМЪНТ“ ООД.

Пълна информация
Годишен отчет ЗЕЕ 2022

Относно: Изпълнение на задълженията по Закона за енергийната ефективност

Пълна информация