Съобщения

Съобщение

Община Бяла, област Русе на основание чл.1246, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-195 от 15.05.2023 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрено задание и разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП

Пълна информация
Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план (ПУП). Възложител: Митко Василев Манолов. 

Пълна информация
Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ IV-139 в кв. 22 по плана

Пълна информация
Съобщение за пръскане срещу комари

на 05.05.2023 г. между 20:00 ч. – 23:30 ч.

Пълна информация
Съобщение

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

Пълна информация
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ No 25 от 12.04.2023 г.

„ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА, ГР. БЯЛА“ Застроена площ - 731,51 кв. м.

Пълна информация
Община Бяла набира кандидати за членове на Съвета на децата

Община Бяла набира кандидати за членове на Съвета на децата

Пълна информация
Съобщение

за изработен проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ IV-139, кв.22, по регулационния план на с.Пет кладенци, общ.Бяла, обл.Русе, представляващ ПИ с идентификатор 55988.501.139 по КККР. Възложител: Митко Василев Манолов. З

Пълна информация