Съобщения

Планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Законът за социалните услуги (ЗСУ) и Наредбата за планиране на социалните услуги (НПСУ), с които се въвежда планирането на национално ниво на социалните услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет, определят водещата ролята на общинските а

Пълна информация
Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 28.08.2022 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 28.08.2022 г.

Пълна информация
Съобщения по чл. 32 от ДОПК

от 21.08.2023 г.

Пълна информация
Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ III-146 и IV-146 в кв.42 по плана на гара Бяла, община Бяла. възложител ЕТ „ДАНА-ДАНКА СЛАВОВА“.

Пълна информация
Съобщения

по чл. 32 ДОПК от 04.08.2022 г.

Пълна информация
Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ XI-138 в кв. 26 по плана на с. Ботров, община Бяла, област Русе. Възложител: Емил Петков Ангелов

Пълна информация
Съобщение

за предстояща обработка срещу комари с наземна техника на 11.07.2023 г. между 20:00 ч. – 23:30 ч.

Пълна информация
Съобщение

за одобрен ПУП - ПП за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия. Възложител: „СМАРТ ЕСТЕЙТ КОНСУЛТ“ ЕООД. 

Пълна информация