Обяви

Обява

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

 

         1. Със заповед № 3РД-189/10.02.2023 г. на  комадира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в  чужбина на 14 (четиринадесет) длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС).

         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да имат средно или по-високо образование, да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба, да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, В конкурса могат да участват и лица, изпълнявали военнна служба, ако не са били освободени по дисциплинарен ред, ако към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределна възраст за военно звание „редник”-49 години за неупражнилите си правото на пенсия и 46 години-за упражнилите. И кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването от военна служба.

        3. Срок за подаване на документите-24.03.2023г. със заявление до командира на военно формирование 28860- Горна Малина, чрез структурите на Централното военно окръжие (ЦВО).

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет-Община Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I3, телефон: 0889 756 330

 

 

Линк към обявата: https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/objava_sks_02.2023.pdf

 

10.02.2023 18:35

Обява

ОБЯВА

Със Заповед № РД-11-52/09.02.2023 г., Кмета на Община Бяла публичен търг с тайно наддаване на 01.03.2023 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:

  1. Отдаване под наем на 10 бр. стълбове за улично осветление – общинска собственост, за срок от 2 (две) години, разположени в разделителната ивица между пътните платна в поземлени имоти с идентификатори: 07603.501.3186, 07603.501.503 и 07603.502.769 по КККР на гр. Бяла за поставяне на рекламно-информационни елементи (РИЕ) – крайпътна реклама (рекламни знамена тип „хоругва“) по ул. „Кольо Фичето“ от кръговото кръстовище на входа на гр. Бяла до кръстовището с ул. „Никола Петков“ в гр. Бяла, с размер 1,00 х 2,00 м., с номера на стълбовете: №3, №5, №7, №9, №11, №134, №132, №130, №128 и №126, съгласно одобрена схема от Главния архитект на Община Бяла и след издаване на разрешение/я за поставяне по чл. 57, ал. 1 от ЗУТ. Начална наемна цена: 6000.00 (шест хиляди лева и нула стотинки) на година, депозит: 1800,00 лв. (хиляда и осемстотин лева и нула стотинки).

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за отдаване под наем- 10.00 (десет) лева без ДДС.

III.  До участие в търга по т. І от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на  28.02.2023 г., при следните условия: 

1. Документацията за участие се закупува и получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

2. Депозитът се внася по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за наем на …..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ).

3. Предложения за участие кандидатите подават в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

09.02.2023 18:20

Обява

Със Заповед № РД-11-539/15.12.2022 г., Кмета на Община Бяла публичен търг с тайно наддаване на 05.01.2023 г. от 13:30
часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:
I. Продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
1. Поземлен имот 05133.501.385, област Русе, община Бяла, с. Лом Черковна, вид собств. Общинска частна, вид територия
Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 596 кв. м, стар номер 385, квартал 29, парцел IV, Заповед за одобрение на
КККР № РД-18-41/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с
идентификатори: 05133.501.384, 05133.501.386, 05133.501.464, 05133.501.465, 05133.501.724, съгласно АЧОС № 4706/09.08.2022 г. и
скица № 15-786277-14.07.2022 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 1 973,00 лева (хиляда деветстотин седемдесет
и три лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 591,90 лв. (петстотин деветдесет и един лева и деветдесет стотинки).
2. Поземлен имот 07603.502.500, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. МАНУШ ВОЙВОДА, вид собств.
Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 1098 кв. м, квартал 84, парцел I, Заповед за
одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с
идентификатори: 07603.502.501, 07603.502.502, 07603.502.523, 07603.502.700, 07603.502.730, съгласно АЧОС № 4695/19.07.2022 г. и
скица № 15-779720-13.07.2022 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 10 980.00 лева (десет хиляди деветстотин и
осемдесет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 3294,00 лв. (три хиляди двеста деветдесет и четири лева и нула стотинки).
3. Поземлен имот 07603.215.13, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид
територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 1861 кв. м, стар номер 215013, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-
130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при ганици и съседи: 07603.215.12, 07603.215.2, 07603.233.466,
07603.909.1, 07603.909.58, съгласно АЧОС № 1068 от 24.07.2020 г. и скица № 15-547334-25.06.2020 г. на СГКК – гр. Русе, начална
продажна цена на имота: 4 933.00 лева (четири хиляди деветстотин тридесет и тре лева и нула стотинки) без ДДС, депозит:
1479,90 лв. (хиляда четиристотин седемдесет и девет лева и деветдесет стотинки)
II. Отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост за срок от 5 (пет) години, както следва:
1. Помещение № 105 с площ 20,00 кв.м, представляващ част от Сграда 07603.501.577.1, област Русе, община Бяла, гр.
Бяла, п.к. 7100, пл. ЕКЗАРХ ЙОСИФ ПЪРВИ № 3, вид собств. Общинска частна, функц. предн. Здравно заведение, брой етажи 3,
застроена площ 317 кв. м, , построена в поземлен имот с идентификатор 07603.501.577, съгласно скица №15-367800/01.08.2017 г. и
схема за разпределение на помещенията, при граници на помещението: от две страни терен на поземлен имот с идентификатор
07603.501.577, помещение № 105а, коридор и помещение № 107, за лекарски кабинет, начална наемна цена за квадратен метър на
месец – 1,50 лв. без ДДС, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки).
II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за покупко –
продажба е 30.00 (тридесет) лева без ДДС, а за отдаване под наем- 10.00 (десет) лева без ДДС.
III. До участие в търга по т. І и т. II за продажба и отдаване под наем на имоти –общинска собственост от настоящата
заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.
IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят
предложение за участие в срок до 17:00 часа на 04.01.2023 г., при следните условия:
1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен
документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша
поликлиника).
2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла: BG 19 STSA 9300 3300 2837
10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за продажба [продажба
или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ).
3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в
Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).
ДИМИТЪР СЛАВОВ
Кмет на Община Бяла
област Русе

 

19.12.2022 05:19

Обява

ОБЯВА

Със Заповед № РД-11-511/28.12.2022 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 14.12.2022 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно Продажба на общинско имущество, движими вещи- сепарирани отпадъци (9 позиции) при Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“ по смисъла на Закона за управление на отпадъците, продукт от дейността на Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“, подробно описани и разпределени по вид, единична цена, количество, стойност (начална тръжна цена) и депозит за участие за всеки отделен продукт (артикул), съгласно посочената по-долу таблица, както следва:

 

Артикул

Ед. цена (лв./кг.)

Брой бали

Общо количество в кг.

Стойност

(лв.)

 

Депозит

(лв.)

1.

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ ПЕТ -БЯЛ

0,80

180

42000

33600,00

 

10080,00

2.

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ ПЕТ -ЗЕЛЕН

0,40

70

16100

6440,00

1932,00

3.

СМЕСЕНА ТВЪРДА ПЛАСТМАСА

0,25

90

20000

5000,00

1500,00

4.

ХДП

0,30

70

15400

4620,00

1386,00

5.

ПОЛИЕТИЛЕН ПЕ – ПРОЗРАЧЕН

0,30

70

16800

5040,00

1512,00

6.

ПОЛИЕТИЛЕН ПЕ - ЦВЕТЕН

0,10

100

30000

3000,00

900,00

7.

ЧЕРНИ МЕТАЛИ – СМЕС ТЪНКИ

0,16

 

20000

3200,00

960,00

8.

ЦВЕТНИ МЕТАЛИ-КЕН

1,00

30

5400

5400,00

1620,00

9.

СМЕСЕНА ХАРТИЯ И КАРТОН ЗАМЪРСЕНА

0,02

120

42000

840,00

252,00

Общо

   

207 700

67140,00

 


 

II. УТВЪРЖДАВАМ тръжната документация за участие в тръжната процедура и ОПРЕДЕЛЯМ цената на 1 (един) комплект тръжна документация за покупко – продажба в размер на 30.00 (тридесет лева и нула стотинки) лева без ДДС. 

III. До участие в търга по т. І за продажба на движими вещи – частна общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат лица, които са изпълнили условията по тръжната документация. 

IV. Оглед на движимите вещи може да бъде извършван всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за търга до 13.12.2022 г. от 10.00 до 12.00 часа и от 13:00 до 15:00 часа, след предварително записване на телефон: 0888 652749 – Татяна Коцева–Директор на Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“.

V. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 13 декември 2022 г.  

1. Документацията за участие се получава срещу представен приходен документ в Административната сграда на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 1, стая 205. 

Всеки участник в търга има право с един комплект закупена тръжна документация да участва в търга за един, няколко или за всички артикули, посочени в таблицата по т. I от настоящата заповед.

2. Депозитът се внася по банкова сметка на Община Бяла:  IBAN BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, „Банка ДСК“ ЕАД- клон Бяла, като в документа задължително се посочва основанието за внасянето му (депозит за участие в търг за артикул № …..[описва се вещта, за която се подава предложение] ). 

3. Предложения за участие кандидатите подават в запечатан непрозрачен плик в Административната сграда на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 1, стая 101. 

Предложения за участие могат да бъдат подавани за един, няколко или за всички артикули, посочени в таблицата по т. I от настоящата заповед. Върху плика се изписват и номера и наименованията на видовете отпадъци (артикули), за които се участва в търга.

 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването ѝ чрез Кмета на Община Бяла.


 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

 

28.11.2022 14:30

Обява

ОБЯВА

Със Заповед № РД-11-482/07.11.2022 г., Кмета на Община Бяла публичен търг с тайно наддаване на 25.11.2022 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

  1. Поземлен имот 05133.501.385, област Русе, община Бяла, с. Лом Черковна, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 596 кв. м, стар номер 385, квартал 29, парцел IV, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-41/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 05133.501.384, 05133.501.386, 05133.501.464, 05133.501.465, 05133.501.724, съгласно АЧОС № 4706/09.08.2022 г. и скица № 15-786277-14.07.2022 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 1 973,00 лева (хиляда деветстотин седемдесет и три лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 591,90 лв. (петстотин деветдесет и един лева и деветдесет стотинки).
  2. Поземлен имот 05133.501.530, област Русе, община Бяла, с. Лом Черковна, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 1410 кв. м, стар номер 501.431, квартал 6, парцел VI, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-41/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 05133.501.427, 05133.501.428, 05133.501.429, 05133.501.430, 05133.501.531, 05133.501.709, съгласно АЧОС № 4708/11.08.2022 г. и скица № 15-895896-09.06.2022 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 4 667,00 лева (четири хиляди шестстотин шестдесет и седем лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 1400,10 лв. (хиляда и четиристотин лева и десет стотинки).
  3. Поземлен имот 05133.501.531, област Русе, община Бяла, с. Лом Черковна, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 1262 кв. м, стар номер 431, квартал 6, парцел VII, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-41/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 05133.501.427, 05133.501.530, 05133.501.709, 05133.501.712, съгласно АЧОС № 4709/11.08.2022 г. и скица № 15-895898-09.08.2022 г. на СГКК – гр. Русе,  начална продажна цена на имота: 4 177,00 лева (четири хиляди сто седемдесет и седем лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 1253,10 лв. (хиляда двеста  седемдесет и седем лева и десет стотинки).
  4. Поземлен имот 07603.502.500, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. МАНУШ ВОЙВОДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 1098 кв. м, квартал 84, парцел I, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 07603.502.501, 07603.502.502, 07603.502.523, 07603.502.700, 07603.502.730, съгласно АЧОС № 4695/19.07.2022 г. и скица № 15-779720-13.07.2022 г. на СГКК – гр. Русе,  начална продажна цена на имота: 10 980.00 лева (десет хиляди деветстотин и осемдесет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 3294,00 лв. (три хиляди двеста деветдесет и четири лева и нула стотинки).
  5. Поземлен имот 55988.501.75, област Русе, община Бяла, с. Пет Кладенци, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 1008 кв. м, стар номер 75, квартал 6, парцел I, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-43/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 55988.501.391, 55988.501.392, 55988.501.76, 55988.501.77, съгласно АЧОС № 4691/30.06.2022 г. и скица № 15-1306777-01.12.2021 г. на СГКК – гр. Русе,  начална продажна цена на имота: 4 022,00 лева (четири хиляди двадесет и два лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 1206,60 лв. (хиляда двеста и шест лева и шестдесет стотинки).

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за покупко – продажба е 30.00 (тридесет) лева без ДДС.

III.  До участие в търга по т. І за продажба на имоти – общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на  24.11.2022 г., при следните условия: 

1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за продажба [продажба или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ).

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ЕВГЕНИ ДИМОВ

Заместник-кмет

За Кмет на Община Бяла

област Русе

(Заповед № РД11-531/20.11.2019 г.)

 

07.11.2022 18:27

Обява

за вакантна длъжност във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).

 

1. Със заповед № ОХ -995/20.10.2022 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 32040-Крумово.

2. За кандидатстване са необходими следните документи:

- копия от документи  за придобито образование, копие на документ, удостоверяващ професионалния опит, копие на военноотчетната книжка, съгласие за предоставяне на лични данни, декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5 и т. 6, декларация, че желат да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от приетжаваното от тях в запаса, кадрова справка и други, посочени  в ОХ-995 на министъра на отбраната.

3. До 18.11.2022 г., кандидатите следва да подадат документи чртез структурите на ЦВО.

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет-Община Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I3

телефон: 0889 756 330

 

04.11.2022 11:55

Обява

за вакантна длъжност във военно формирование от Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).

1. Със заповед № ОХ -1023/18.10.2022 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за сержант, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военнна служба), във военно формирование 18270-Г. Малина от Съвместното командване на силите.

2. За кандидатстване са необходими следните документи:

- копия от документи  за придобито образование, копие на документ, удостоверяващ професионалния опит, копие на военноотчетната книжка, съгласие за предоставяне на лични данни, декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5, т. 6 и т. 7, декларация, че желат да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от приетжаваното от тях в запаса, кадрова справка и други, посочени  в ОХ-1023 на министъра на отбраната.

3. До 25.11.2022 г., кандидатите следва да подадат документи чртез структурите на ЦВО.

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет-Община Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I3

телефон: 0889 756 330

 

04.11.2022 11:55

Обява

 

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс за воeнни оркестранти за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина на 29.11.2022 г. и 30.11.2022 г.,

в Съвместното командване на специалните операции

 

1. Със заповед № ОХ-989/19.10.2022 г. министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 3 (три) длъжности за сержанти в съвместното командване на специалните операции (СКСО), които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

2. Кандидатите за посочените вакантни длъжности подават писмено заявление до командира на СКСО до 11.11.2022г. Към заявлението кандидатите следва да приложат: автобиография,  копия от документи за придобито образование, копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит, декларации и др. документи, посочени в обявата.

3. Конкурсът ще се проведе на 29.11.2022г. и 30.11.2022г. Конкурсът включва изпит на музикален инструмент, изпит по физиюеска подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидата.

 

 

 

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет-Община Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I3

телефон: 0889 756 330

 

 

https://www.comd.bg/bg/content/obyaveni-sa-3-serzhantski-dlzhnosti-za-voenni-orkestranti-v-svmestnoto-komandvane-na

04.11.2022 11:35