Обяви

Обява РД-880 от 15.07.2022 г.

О Б Я В А

 

Офис за военен отчет в общината Ви информира, че със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка РД-880-15.07.2022 e обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 48960 – София.

 

Свободното място е за „Помощник-началник на отделение- „Медицинско осигуряване”

Военно звание – Лейтенант, Старши лейтенант, Капитан.

Минимално образование и квалификация – „Магистър” специалност медицина/ветиринарна медицина/ фармация

Минимално ниво на достъп до класифицирана информация – Секретно

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от ЗОВС на Република България:

1.Да притежават образование съответстващо на изискванията на длъжността;

2.Да не са по възрастни от 40 години;

3.Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5.Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6.Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказателно „уволнение”;

7.Да нямат друго гражданство.

 

На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба),ако:

-Не са били освобождавани по дисциплинарен ред;

-Кандидатстват за заемане на длъжността не по късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

-Към датата на приемане на военна служба им остават не по малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВС на РБ за военно звание изискващо се за заемане на длъжността.

Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1737 лева.

 

Срок за подаване на документи - до 30.09.2022 г.

 

За информация:

- Офис за военен отчет гр.Бяла , пл.”Екзарх Йосиф I” № 3, тел. 0889756330;

- Военно окръжие I степен - Русе – гр.Русе, ул.”Княжеска” № 8 тел. 082/834 817;

Интернет сайтове:

- Министерство на отбраната - www.mod.bg

- Централно военно окръжие - www.comd.bg

 

 

Линк към обявата и длъжностите:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva-klp_1.pdf

02.09.2022 11:55

Обява по 3-РД - 655/05.08.2022 г.

О Б Я В А

 

Офис за военен отчет в общината Ви информира, че със заповед 3-РД - 655/05.08.2022 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита процедура по обявяване на 39 /тридесет и девет/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в Съвместното командване на специалните операции.

Вакантните длъжности са в следните военни формирования:

За гарнизон ПЛОВДИВ: За гарнизон СОФИЯ:

В. Ф. 52630-Пловдив-8 длъжности; В.Ф. 56130-Банкя-15 длъжности

В. Ф. 48650- Пловдив-13 длъжности;

В. Ф. 56100- Пловдив-2 длъжности;

В. Ф. 54120- Пловдив-1 длъжност.

Срок за подаване на документите-09.09.2022г.

Конкурсът за СКСО ще се проведе в периода от 28.09.2022г до 30.09. 2022г. и включва:

-Извършване на оценка на психологическата пригодност на кандидата;

-Изпит по физическа подготовка;

-Тест за проверка на общата култура;

-Събеседване.

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от ЗОВС на Република България:

1.Да притежават образование съответстващо на изискванията на длъжността;

2.Да не са по възрастни от 40 години;

3.Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5.Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6.Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказателно „уволнение”;

7.Да нямат друго гражданство.

 

На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба),ако:

-Не са били освобождавани по дисциплинарен ред;

-Кандидатстват за заемане на длъжността не по късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

-Към датата на приемане на военна служба им остават не по малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВС на РБ за военно звание изискващо се за заемане на длъжността.

За информация:

- Офис за военен отчет гр. Бяла. пл. „Екзарх Йосиф I” №3. Тел:0889756330;

- Военно окръжие I степен - Русе – гр.Русе, ул.”Княжеска” № 8 тел. 082/834 817;

 

Линк към обявата и длъжностите:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva-sks-12.08.22.pdf

02.09.2022 11:55

Обява по РД-01-329/01.08.2022 г.

О Б Я В А

 

Офис за военен отчет в общината Ви информира, че със заповед № РД-01-329/01.08.2022 г. на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана (Командване КИПКО) е разкрита процедура за обявяване на 13 (тринадесет) войнишки длъжности във военните формирования на пряко подчинение на командира на Командване КИПКО за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина.

Вакантните длъжности са в следните военни формирования:

В. Ф. 26340-София-2 длъжности;

В. Ф. 46390- София -6 длъжности;

В. Ф. 38410- София -3 длъжности;

В. Ф. 42650-Копривщица-2 длъжности.

Срок за подаване на документите-16.09.2022г.

Конкурсът за КППКО ще се проведе по график в периода от 17.10.2022г. до 21.10. 2022г. във военно формирование 46390-София и включва:

-Изпит по физическа подготовка;

-Тест за проверка на общата култура;

-Събеседване.

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от ЗОВС на Република България:

1.Да притежават образование съответстващо на изискванията на длъжността;

2.Да не са по възрастни от 40 години;

3.Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5.Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6.Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказателно „уволнение”;

7.Да нямат друго гражданство.

 

На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба),ако:

-Не са били освобождавани по дисциплинарен ред;

-Кандидатстват за заемане на длъжността не по късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

-Към датата на приемане на военна служба им остават не по малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВС на РБ за военно звание изискващо се за заемане на длъжността.

За информация:

- Офис за военен отчет гр. Бяла. пл. „Екзарх Йосиф I” №3. Тел:0889756330;

- Военно окръжие I степен - Русе – гр.Русе, ул.”Княжеска” № 8 тел. 082/834 817;

 

Линк към обявата и длъжностите:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/fff_-_kkipko.pdf

02.09.2022 07:55

Обява

 

Със Заповед № РД-11-355/26.08.2022 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 15.09.2022 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:

 1. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 5 (пет) години, както следва:
 1. Терен с площ от 13,00 кв. м., представляващ част Поземлен имот 07603.501.3015, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ, за поставяне на павилион за търговска дейност и услуги, начална наемна цена: 15,00 (петнадесет лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки).
 2. Терен с площ 13,00 кв.м,  представляващ част от поземлен имот 07603.501.3016, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. Хаджи Димитър, за поставяне на павилион за търговска дейност и услуги, начална наемна цена: 15,00 (петнадесет лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки).
 3. Терен с площ от 60,00 кв.м, представляващ част от Поземлен имот 07603.502.753, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ЖЕЛЕЗНИЧАРСКА, за поставяне на павилион за търговска дейност и услуги, начална наемна цена: 4,00 (четири лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки).
 4. Помещение със светла площ 34.00 кв. м., представляващо част от сграда с идентификатор 07603.502.140.3, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, ул. „Г. С. Раковски“ №8, за лекарски кабинет, начална наемна цена: 2,00 (два лева и петдесет стотинки) на кв.м. на месец без ДДС, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки).
 1. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 3 (три) години, както следва:

1.Терен с площ от 1.00 кв.м., с местонахождение гр. Бяла, ул. „Васил Левски“ (пред общински търговски обект), представляващ част от Поземлен имот 07603.501.3005, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ, за монтиране на кафе-автомат, начална тръжна наемна цена: 50,00 (петдесет лева и нула стотинки) на месец без ДДС, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки).

III. Отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост за срок от 5 (пет) години, както следва:

 1. Помещение – стая №303 със светла площ от 25.00 кв. м, представляващо част от трети етаж от триетажна административна сграда с идентификатор 07603.501.577.1 област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, пл. „Екзарх Йосиф I” № 3, за лекарски кабинет, начална тръжна наемна цена: 1,50 (един лев и петдесет стотинки) на кв.м. на месец без ДДС, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки).
 2. Помещение – стая №109 и 110 със обща светла площ от 18.00 кв. м, представляващо част от първи етаж от триетажна административна сграда с идентификатор 07603.501.577.1 област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, пл. „Екзарх Йосиф I” № 3, за търговски дейност и услуги, начална тръжна наемна цена: 3,00 (три лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки).
 3. Помещения (магазин) с обща светла площ от 91,08 кв.м., състоящи се от търговска зала със светла площ 45,65 кв. м., склад №1 със светла площ 8,13 кв. м., склад №2 със светла площ 34,80 кв. м. и сервизно помещение със светла площ 2,50 кв. м. находящи се на партерен етаж на четириетажна масивна сграда с идентификатор 38529.501.198.1, построена в поземлен имот 38529.501.198, област Русе, община Бяла, с. Копривец, п.к. 7120, ул. ХАН КУБРАТ № 2, за обект за търговска дейност и услуги, начална тръжна наемна цена: 1,50 (един лев и петдесет стотинки) на кв.м. на месец без ДДС, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки).
 4. Терен с площ 20,00 кв.м., представляващ част от поземлен имот 57368.501.780, област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, ул. „ХРИСТО ТЕРЗИЕВ“ № 23-а, за поставяне на павилион за търговска дейност и услуги, начална наемна цена: 1,50 лв. (един лев и петдесет стотинки) на кв.м. на месец без ДДС, депозит: 200,00лв. (двеста лева и нула стотинки).
 5. Поземлен имот 07603.502.430, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. МАНУШ ВОЙВОДА № 10, начална тръжна наемна цена: 0,30 лв. (нула лева и тридесет стотинки) на кв. м. на година без ДДС, депозит: 200,00лв. (двеста лева и нула стотинки).
 6. Поземлен имот 07603.502.544, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ЧАВДАР ВОЙВОДА № 11, начална тръжна наемна цена: 0,30 лв. (нула лева и тридесет стотинки) на кв. м. на година без ДДС, депозит: 200,00лв. (двеста лева и нула стотинки).
 1. Продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
 1. Поземлен имот 07603.501.328, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. СЛИВНИЦА № 8, начална тръжна продажна цена на имота: 1569,00 лв. (хиляда петстотин шестдесет и девет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 470,70 лв. (четиристотин и седемдесет лева и седемдесет стотинки).
 2. Поземлен имот 57368.126.121, област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, п.к. 7131, ул. ...'//Неизвестна, м. КАНАРАТА, начална тръжна продажна цена на имота: 17 382,00 лв. (седемнадесет хиляди триста осемдесет и два лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 5214,60 лв. (пет хиляди двеста и четиринадесет лева и шестдесет стотинки).
 3. Поземлен имот 05133.105.3, област Русе, община Бяла, с. Лом Черковна, м. АШМАЛЪКА, начална тръжна продажна цена на имота: 47 533,00 лв. (четиридесет и седем хиляди петстотин тридесет и три лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 14 259,90 лв. (четиринадесет хиляди двеста петдесет и девет лева и деветдесет стотинки).
 4. Поземлен имот 07603.502.497, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ЧАВДАР ВОЙВОДА, начална тръжна продажна цена на имота: 194 699,00 лева (сто деветдесет и четири хиляди шестстотин деветдесет и девет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 58 409,70 лв. (петдесет и осем хиляди четиристотин и девет лева и седемдесет стотинки).
 1. Учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху имот - частна общинска собственост, както следва:
 1. За изграждане на обслужващ и търговски обект върху терен № 2 със застроена площ от 100,00 (сто цяло и нула) кв.м. съгласно приложената схема за обекти за търг за ОПС от 12.07.2022 г. на Главния архитект на Община Бяла върху част от имот- частна общинска собственост, представляващ поземлен имот 07603.502.803, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. „Васил Априлов. Обектът следва да се проектира със строго определен дизайн въз основа на виза за проектиране от Главния архитект на Община Бяла, с начална тръжна цена: 24 823,00 лв. (двадесет и четири хиляди осемстотин двадесет и три лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 7 446,90 лв. (седем хиляди четиристотин четиридесет и шест лева и деветдесет стотинки);
 2. За изграждане на обслужващ и търговски обект върху терен № 3 със застроена площ от 100,00 (сто цяло и нула) кв.м. съгласно приложената схема за обекти за търг за ОПС от 12.07.2022 г. на Главния архитект на Община Бяла върху част от имот- частна общинска собственост, представляващ поземлен имот 07603.502.803, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. „Васил Априлов“. Обектът следва да се проектира със строго определен дизайн въз основа на виза за проектиране от Главния архитект на Община Бяла, с начална тръжна цена: 24 823,00 лв. (двадесет и четири хиляди осемстотин двадесет и три лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 7 446,90 лв. (седем хиляди четиристотин четиридесет и шест лева и деветдесет стотинки);
 3. За изграждане на обслужващ и търговски обект върху терен № 4 със застроена площ от 100,00 (сто цяло и нула) кв.м. съгласно приложената схема за обекти за търг за ОПС от 12.07.2022 г. на Главния архитект на Община Бяла върху част от имот- частна общинска собственост, представляващ поземлен имот 07603.502.803, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. „Васил Априлов”. Обектът следва да се проектира със строго определен дизайн въз основа на виза за проектиране от Главния архитект на Община Бяла, с начална тръжна цена: 24 823,00 лв. (двадесет и четири хиляди осемстотин двадесет и три лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 7 446,90 лв. (седем хиляди четиристотин четиридесет и шест лева и деветдесет стотинки);
 4. За изграждане на обслужващ и търговски обект върху терен № 5 със застроена площ от 150,00 (сто и петдесет цяло и нула) кв.м. съгласно приложената схема за обекти за търг за ОПС от 12.07.2022 г. на Главния архитект на Община Бяла върху част от имот- частна общинска собственост, представляващ поземлен имот 07603.502.803, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. „Васил Априлов”. Обектът следва да се проектира със строго определен дизайн въз основа на виза за проектиране от Главния архитект на Община Бяла, с начална тръжна цена: 37 234,00 лв. (тридесет и седем хиляди двеста тридесет и четири лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 11 170,20 лв. (единадесет хиляди сто и седемдесет лева и двадесет стотинки).

VI. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за покупко – продажба е 30.00 (тридесет) лева без ДДС, а за отдаване под наем- 10.00 (десет) лева без ДДС.

VII.  До участие в търга по т. І, т. II, т. III, т. IV и т.V за продажба и отдаване под наем на имоти –общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.

VIII. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на  14.09.2022 г., при следните условия: 

1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за ……. [продажба или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ).

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

 

ЕВГЕНИ ДИМОВ

Заместник-кмет

За Кмет на Община Бяла

област Русе

(Заповед № РД11-531/20.11.2019 г.)

 

 

 

 

26.08.2022 15:35

Обява

Офис за военен отчет в общината Ви информира, че със заповед  № РД-876/14.07.2022 г. на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 31 (трийсет и едно) свободни длъжности за войници във военно формирование 57260 – Ловеч.

 

    Свободните места са за младши шофьор, работник в склад, младши автокранист, мотокарист, младши специалист по товаро-разтоварни дейности, младши специалист по отчета на материални средства и майстор по ремонта на автомобилна техника. 

 

   Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от ЗОВС на Република България:

1.Да притежават образование съответстващо на изискванията на длъжността;

2.Да не са по възрастни от 40 години;

3.Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5.Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6.Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказателно „уволнение”;

7.Да нямат друго гражданство.

 

   На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба),ако:

-Не са били освобождавани по дисциплинарен ред;

-Кандидатстват за заемане на длъжността не по късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

-Към датата на приемане на военна служба им остават не по малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВС на РБ за военно звание изискващо се за заемане на длъжността.

 

    Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1219 лева.

 

   Срок за подаване на документи  -  до 26.08.2022 г.

 

За информация:

- Офис за военен отчет гр. Бяла. пл. „Екзарх Йосиф I” №3. Тел:0889756330;

- Военно окръжие I степен - Русе – гр.Русе, ул.”Княжеска” № 8 тел. 082/834 817;

 

Интернет сайтове:

- Министерство на отбраната - www.mod.bg

- Централно военно окръжие - www.comd.bg

 

Линк към обявата и длъжностите:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/oh-klp.pdf

09.08.2022 19:59

Обявление

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗАЛАВЯНЕ, КАСТРАЦИЯ, МАРКИРАНЕ, ВАКСИНАЦИЯ, ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ПО МЕСТА НА ОБРАБОТЕНИТЕ БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА

 

04.08.2022 16:03

Обява - Обява-преброяване безстопанствени кучета

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА

 

В изпълнение на Глава втора. Раздел I. ,,Преброяване на безстопанствените кучета на територията на страната” от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, точка 7. ,,Оценка на състоянието и динамика на популацията на безстопанствените кучета” от Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и във връзка с писмо с изх. № 62-72 от 02.02.2022 г. на Заместник-министъра на земеделието, публикувано на официалната интернет страница на Министерството на земеделието, Община Бяла набира лица, които да участват в преброяване на безстопанствени кучета на територията на населените места в общината.
       Съгласно чл. 4, ал. 2 от горепосочената Наредба преброяването се извършва от представители на общината и организации за защита на животните или други юридически или физически лица с опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Преброяването ще се извърши в периода септември-ноември 2022 г.
 

Необходими документи:

1. Заявление за участие в свободен текст.

2. Диплома за завършено подходящо образование, във връзка с изискванията на Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.

3. Документ удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина.

Срок за подаване на документи от кандидатите: до 17:00 часа на 13.09.2022 г.

Начин на подаване на документите:

1. В деловодството на Община Бяла.

2. На официалната електронна поща на Община Бяла: byala.rs@byala.bg

.

За допълнителна информация може да се обърнете към Петър Захариев, младши експерт в отдел „Общинска собственост“ в Община Бяла, тел.: 0817 7-20-20.

 

 

 

ДОКУМЕНТИ:

 

03.08.2022 14:56

Обява за търг

ОБЯВА

Със Заповед № РД-11-29311.07.2022 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 29.07.2022 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.„Екзарх Йосиф І „№ 1, относно:

I. Отдаване под наем на пасища и мери – публична общинска  собственост за срок от 1 стопанска година, както следва:

1. Землище гр. Бяла поземлен имот № 07603.906.622;07603.127.99;07603.908.171;07603.127.190;07603.34.221;07603.901.231;07603.260.253;07603.166.298;07603.179.299;07603.910.309;07603.903.313;07603.902.918;07603.902.919;07603.906.621;07603.906.626;07603.274.417;07603.902.920;07603.28.439;07603.910.447;07603.274.545;07603.274.546;07603.4.558;07603.4.559;07603.211.561;07603.211.562;07603.149.571;07603.908.587;07603.908.588;07603.180.590;07603.180.592;07603.901.597;07603.63.630;07603.211.671;07603.211.672;07603.912.694;07603.4.786;07603.4.787;07603.211.800;07603.211.801;07603.28.819;07603.149.853;07603.84.854;07603.274.864;07603.274.866;07603.59.870;07603.166.873;07603.910.878;07603.240.880;07603.4.892;07603.267.903;07603.267.904;07603.149.905;07603.211.952;07603.211.954;07603.901.958;07603.211.962;07603.211.965;07603.211.967;07603.9.5;07603.13.15;07603.14.17;07603.18.15;07603.19.4;07603.123.11;07603.123.12;07603.235.20;07603.255.6;07603.902.631;07603.902.632;07603.902.633;07603.902.634;07603.902.649;07603.902.665;07603.903.202;07603.903.205;07603.903.213;07603.903.214;07603.903.223;07603.903.224;07603.904.167;07603.905.38;07603.905.41;07603.905.43;07603.905.44;07603.906.529;07603.907.328;07603.990.2;07603.990.3

2. Землище с. Бистренци поземлен имот 04162.20.1;04162.21.1;04162.21.2;04162.26.1;04162.26.2;04162.26.3;04162.28.1;04162.29.1;04162.30.1;04162.31.1;04162.32.1;04162.33.1;04162.34.1;04162.36.1;04162.37.1;04162.38.1;04162.39.1;04162.40.1;04162.42.1;04162.50.1;04162.52.1;04162.53.1;04162.54.1;04162.58.1;04162.60.3;04162.60.13;04162.83.1;04162.83.2;04162.83.3;04162.400.4;04162.85.1;04162.86.1;04162.89.1;04162.109.1;04162.109.2;04162.109.3;04162.109.4;04162.109.5;04162.119.1;04162.121.1;04162.141.1

3. Землище с. Лом Черковна поземлен имот 05133.4.4;05133.86.40;05133.76.46;05133.77.47;05133.100.69;05133.2.81;05133.2.82;05133.2.94;05133.15.101;05133.100.103;05133.103.114; 05133.61.124;05133.61.132;05133.55.151;05133.16.217;05133.20.281;05133.73.1;05133.100.32;

4. Землище с. Босилковци поземлен имот 05743.29.3;05743.35.40;05743.46.102;05743.53.8;05743.38.185;05743.139.13;05743.38.190;05743.38.189;05743.38.188;05743.38.187;05743.38.186;05743.38.191;05743.18.29;05743.18.30;05743.38.192;05743.38.193;05743.38.195;05743.38.194;05743.103.86;05743.110.48;05743.103.84;05743.36.55;05743.125.67;05743.125.68;05743.104.69;05743.121.72;05743.121.73;05743.121.78;05743.108.82;05743.108.83;05743.38.196;05743.47.106;05743.49.112;05743.49.114;05743.49.115;05743.48.122;05743.49.124;05743.54.127;05743.118.134;05743.38.197;05743.136.150;05743.56.164;05743.132.169;05743.121.196;05743.121.197;05743.121.201;05743.75.214;05743.79.217;05743.103.249;05743.99.258;05743.115.263;05743.79.324;05743.57.325;05743.108.326;05743.99.336;05743.79.337;05743.135.356;05743.58.357;05743.25.68;05743.32.12;05743.32.18;05743.95.1;05743.102.1;05743.104.105743.124.205743.125.1

5. Землище с. Ботров поземлен имот 05877.2.24;05877.49.22;05877.47.23;05877.34.28;05877.6.57;05877.15.45;05877.30.47;05877.16.57;05877.30.70;05877.33.79;05877.49.92;05877.42.96;05877.35.97;05877.49.98;05877.42.100;05877.42.101;05877.42.102;05877.38.105;05877.38.106;05877.39.114;05877.40.116;05877.28.118;05877.38.120;05877.32.121;05877.49.127;05877.21.131;05877.49.132;05877.21.134;05877.42.139;05877.42.140;05877.37.141;05877.24.145;05877.48.151;05877.51.158;05877.51.163;05877.14.169;05877.51.170

6. Землище с. Дряновец поземлен имот 23916.133.68;23916.117.73;23916.78.219;23916.96.261;23916.97.262;23916.97.263;23916.120.269;23916.95.270;23916.121.278;23916.99.281;23916.98.282;23916.27.1;23916.30.123916.31.1;23916.34.1;23916.34.2;23916.37.3;23916.41.1;23916.43.1;23916.55.2;23916.56.1;23916.61.1;23916.77.1;23916.78.3;23916.80.1;23916.82.2;23916.102.1;23916.108.3;23916.108.4;23916.122.1;23916.124.1;23916.126.1

7. Землище с. Копривец поземлен имот 38529.1.23;38529.1.24;38529.1.39;38529.1.43;38529.1.98;38529.1.107;38529.1.115;38529.1.135;38529.1.147;38529.1.155;38529.1.158;38529.1.156;38529.1.164;38529.1.163;38529.1.162;38529.1.168;38529.1.169;38529.1.179;38529.1.186;38529.1.210;38529.1.214;38529.1.215;38529.1.222;38529.1.223;38529.1.224;38529.1.225;38529.1.226;38529.1.252;38529.1.253;38529.1.254;38529.1.291;38529.1.309;38529.1.311;38529.1.312;38529.1.315;38529.1.342;38529.1.343;38529.1.348;38529.1.350;38529.1.351;38529.1.364;38529.1.368;38529.1.369;38529.1.370;38529.1.407;38529.1.519;38529.1.521;38529.1.522;38529.1.523;38529.1.900;38529.1.905;38529.1.906;38529.76.100;38529.76.104;38529.85.1;38529.91.2;38529.104.1;38529.142.1;38529.149.1;38529.179.106;38529.186.1;38529.187.1;38529.207.1

8. Землище с. Пейчиново поземлен имот  55720.44.65;55720.64.153;55720.58.55;55720.58.56;55720.58.58;55720.12.27;55720.99.8;55720.98.8;55720.95.9;55720.94.10;55720.58.54;55720.58.52;55720.49.60;55720.67.66;55720.65.73;55720.111.75;55720.103.77;55720.119.88;55720.119.89;55720.96.99;55720.96.100;55720.96.105;55720.96.106;55720.97.109;55720.91.111;55720.76.117;55720.80.122;55720.81.123;55720.75.125;55720.86.148;55720.65.153;55720.107.160;55720.99.161;55720.58.209;55720.100.230;55720.65.240;55720.65.241;55720.65.242;55720.65.243;55720.9.244;55720.73.245;55720.80.246;55720.101.253;55720.112.256;55720.101.257;55720.58.258;55720.65.261;55720.94.1;55720.95.1;55720.96.1

9. Землище с. Пет Кладенци поземлен имот 55988.15.61;55988.39.20;55988.7.21;55988.7.33;55988.7.34;55988.9.43;55988.9.44;55988.15.62;55988.2.73;55988.40.74;55988.35.81;55988;.22.87;55988.18.105;55988.17.107;55988.30.118;55988.40.119;55988.27.127;55988.37.132;55988.28.135;55988.9.146;55988.4.147;55988.24.158;55988.23.159; 55988.17.170;55988.17.189;55988.39.212

10. Землище с. Полско Косово поземлен имот №  57368.14.72;57368.16.31;57368.16.40;57368.142.57;57368.142.58;57368.83.60;57368.142.68;57368.142.69;57368.45.71;57368.136.74;57368.142.76;57368.45.78;57368.136.82;57368.32.83;57368.136.87;57368.32.89;57368.142.90;57368.46.95;57368.27.96;57368.44.98;57368.142.99;57368.32.105;57368.46.107;57368.48.110;57368.126.113;57368.102.120;57368.32.125;57368.132.127;57368.145.129;57368.132.131;57368.132.138;57368.132.139;57368.48.144;57368.143.148;57368.72.149;57368.135.151;57368.48.154;57368.143.159;57368.76.182;57368.56.183;57368.72.198;57368.69.204;57368.144.222;57368.81.225;57368.144.252;57368.78.269;57368.80.294;57368.118.295;57368.118.297;57368.105.298;57368.119.299;57368.119.302;57368.80.310;57368.122.312;57368.119.313;57368.139.319;57368.120.322;57368.121.323;57368.121.326;57368.121.329;57368.126.2;57368.131.1

11. Землище с. Стърмен поземлен имот 70130.41.121;70130.4.35;70130.42.48;70130.42.51;70130.42.61;70130.38.82;70130.12.103;70130.11.104

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за отдаване под наем на имоти общинска собственост е 10.00 лв. (десет лева и нула стотинки) без ДДС.

III. До участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и които са изпълнили условията по тръжната документация.

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация за всяко едно землище, да внесат депозит за всеки отделен имот и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 28 юли 2022 г.

1. Документацията за участие се закупува за всяко отделно землище. Документацията за участие се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” №3 (бивша поликлиника).

2. Депозитът се внася за всеки имот поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за имот №... в землище … ).

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

11.07.2022 18:25