Обяви

Обява

ОБЯВА

Със Заповед № РД-11-511/28.12.2022 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 14.12.2022 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно Продажба на общинско имущество, движими вещи- сепарирани отпадъци (9 позиции) при Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“ по смисъла на Закона за управление на отпадъците, продукт от дейността на Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“, подробно описани и разпределени по вид, единична цена, количество, стойност (начална тръжна цена) и депозит за участие за всеки отделен продукт (артикул), съгласно посочената по-долу таблица, както следва:

 

Артикул

Ед. цена (лв./кг.)

Брой бали

Общо количество в кг.

Стойност

(лв.)

 

Депозит

(лв.)

1.

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ ПЕТ -БЯЛ

0,80

180

42000

33600,00

 

10080,00

2.

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ ПЕТ -ЗЕЛЕН

0,40

70

16100

6440,00

1932,00

3.

СМЕСЕНА ТВЪРДА ПЛАСТМАСА

0,25

90

20000

5000,00

1500,00

4.

ХДП

0,30

70

15400

4620,00

1386,00

5.

ПОЛИЕТИЛЕН ПЕ – ПРОЗРАЧЕН

0,30

70

16800

5040,00

1512,00

6.

ПОЛИЕТИЛЕН ПЕ - ЦВЕТЕН

0,10

100

30000

3000,00

900,00

7.

ЧЕРНИ МЕТАЛИ – СМЕС ТЪНКИ

0,16

 

20000

3200,00

960,00

8.

ЦВЕТНИ МЕТАЛИ-КЕН

1,00

30

5400

5400,00

1620,00

9.

СМЕСЕНА ХАРТИЯ И КАРТОН ЗАМЪРСЕНА

0,02

120

42000

840,00

252,00

Общо

   

207 700

67140,00

 


 

II. УТВЪРЖДАВАМ тръжната документация за участие в тръжната процедура и ОПРЕДЕЛЯМ цената на 1 (един) комплект тръжна документация за покупко – продажба в размер на 30.00 (тридесет лева и нула стотинки) лева без ДДС. 

III. До участие в търга по т. І за продажба на движими вещи – частна общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат лица, които са изпълнили условията по тръжната документация. 

IV. Оглед на движимите вещи може да бъде извършван всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за търга до 13.12.2022 г. от 10.00 до 12.00 часа и от 13:00 до 15:00 часа, след предварително записване на телефон: 0888 652749 – Татяна Коцева–Директор на Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“.

V. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 13 декември 2022 г.  

1. Документацията за участие се получава срещу представен приходен документ в Административната сграда на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 1, стая 205. 

Всеки участник в търга има право с един комплект закупена тръжна документация да участва в търга за един, няколко или за всички артикули, посочени в таблицата по т. I от настоящата заповед.

2. Депозитът се внася по банкова сметка на Община Бяла:  IBAN BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, „Банка ДСК“ ЕАД- клон Бяла, като в документа задължително се посочва основанието за внасянето му (депозит за участие в търг за артикул № …..[описва се вещта, за която се подава предложение] ). 

3. Предложения за участие кандидатите подават в запечатан непрозрачен плик в Административната сграда на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 1, стая 101. 

Предложения за участие могат да бъдат подавани за един, няколко или за всички артикули, посочени в таблицата по т. I от настоящата заповед. Върху плика се изписват и номера и наименованията на видовете отпадъци (артикули), за които се участва в търга.

 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването ѝ чрез Кмета на Община Бяла.


 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

 

28.11.2022 14:30

Обява

ОБЯВА

Със Заповед № РД-11-482/07.11.2022 г., Кмета на Община Бяла публичен търг с тайно наддаване на 25.11.2022 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

  1. Поземлен имот 05133.501.385, област Русе, община Бяла, с. Лом Черковна, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 596 кв. м, стар номер 385, квартал 29, парцел IV, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-41/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 05133.501.384, 05133.501.386, 05133.501.464, 05133.501.465, 05133.501.724, съгласно АЧОС № 4706/09.08.2022 г. и скица № 15-786277-14.07.2022 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 1 973,00 лева (хиляда деветстотин седемдесет и три лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 591,90 лв. (петстотин деветдесет и един лева и деветдесет стотинки).
  2. Поземлен имот 05133.501.530, област Русе, община Бяла, с. Лом Черковна, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 1410 кв. м, стар номер 501.431, квартал 6, парцел VI, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-41/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 05133.501.427, 05133.501.428, 05133.501.429, 05133.501.430, 05133.501.531, 05133.501.709, съгласно АЧОС № 4708/11.08.2022 г. и скица № 15-895896-09.06.2022 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 4 667,00 лева (четири хиляди шестстотин шестдесет и седем лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 1400,10 лв. (хиляда и четиристотин лева и десет стотинки).
  3. Поземлен имот 05133.501.531, област Русе, община Бяла, с. Лом Черковна, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 1262 кв. м, стар номер 431, квартал 6, парцел VII, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-41/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 05133.501.427, 05133.501.530, 05133.501.709, 05133.501.712, съгласно АЧОС № 4709/11.08.2022 г. и скица № 15-895898-09.08.2022 г. на СГКК – гр. Русе,  начална продажна цена на имота: 4 177,00 лева (четири хиляди сто седемдесет и седем лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 1253,10 лв. (хиляда двеста  седемдесет и седем лева и десет стотинки).
  4. Поземлен имот 07603.502.500, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. МАНУШ ВОЙВОДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 1098 кв. м, квартал 84, парцел I, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 07603.502.501, 07603.502.502, 07603.502.523, 07603.502.700, 07603.502.730, съгласно АЧОС № 4695/19.07.2022 г. и скица № 15-779720-13.07.2022 г. на СГКК – гр. Русе,  начална продажна цена на имота: 10 980.00 лева (десет хиляди деветстотин и осемдесет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 3294,00 лв. (три хиляди двеста деветдесет и четири лева и нула стотинки).
  5. Поземлен имот 55988.501.75, област Русе, община Бяла, с. Пет Кладенци, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 1008 кв. м, стар номер 75, квартал 6, парцел I, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-43/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 55988.501.391, 55988.501.392, 55988.501.76, 55988.501.77, съгласно АЧОС № 4691/30.06.2022 г. и скица № 15-1306777-01.12.2021 г. на СГКК – гр. Русе,  начална продажна цена на имота: 4 022,00 лева (четири хиляди двадесет и два лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 1206,60 лв. (хиляда двеста и шест лева и шестдесет стотинки).

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за покупко – продажба е 30.00 (тридесет) лева без ДДС.

III.  До участие в търга по т. І за продажба на имоти – общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на  24.11.2022 г., при следните условия: 

1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за продажба [продажба или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ).

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ЕВГЕНИ ДИМОВ

Заместник-кмет

За Кмет на Община Бяла

област Русе

(Заповед № РД11-531/20.11.2019 г.)

 

07.11.2022 18:27

Обява

за вакантна длъжност във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).

 

1. Със заповед № ОХ -995/20.10.2022 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 32040-Крумово.

2. За кандидатстване са необходими следните документи:

- копия от документи  за придобито образование, копие на документ, удостоверяващ професионалния опит, копие на военноотчетната книжка, съгласие за предоставяне на лични данни, декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5 и т. 6, декларация, че желат да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от приетжаваното от тях в запаса, кадрова справка и други, посочени  в ОХ-995 на министъра на отбраната.

3. До 18.11.2022 г., кандидатите следва да подадат документи чртез структурите на ЦВО.

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет-Община Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I3

телефон: 0889 756 330

 

04.11.2022 11:55

Обява

за вакантна длъжност във военно формирование от Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).

1. Със заповед № ОХ -1023/18.10.2022 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за сержант, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военнна служба), във военно формирование 18270-Г. Малина от Съвместното командване на силите.

2. За кандидатстване са необходими следните документи:

- копия от документи  за придобито образование, копие на документ, удостоверяващ професионалния опит, копие на военноотчетната книжка, съгласие за предоставяне на лични данни, декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5, т. 6 и т. 7, декларация, че желат да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от приетжаваното от тях в запаса, кадрова справка и други, посочени  в ОХ-1023 на министъра на отбраната.

3. До 25.11.2022 г., кандидатите следва да подадат документи чртез структурите на ЦВО.

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет-Община Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I3

телефон: 0889 756 330

 

04.11.2022 11:55

Обява

 

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс за воeнни оркестранти за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина на 29.11.2022 г. и 30.11.2022 г.,

в Съвместното командване на специалните операции

 

1. Със заповед № ОХ-989/19.10.2022 г. министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 3 (три) длъжности за сержанти в съвместното командване на специалните операции (СКСО), които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

2. Кандидатите за посочените вакантни длъжности подават писмено заявление до командира на СКСО до 11.11.2022г. Към заявлението кандидатите следва да приложат: автобиография,  копия от документи за придобито образование, копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит, декларации и др. документи, посочени в обявата.

3. Конкурсът ще се проведе на 29.11.2022г. и 30.11.2022г. Конкурсът включва изпит на музикален инструмент, изпит по физиюеска подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидата.

 

 

 

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет-Община Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I3

телефон: 0889 756 330

 

 

https://www.comd.bg/bg/content/obyaveni-sa-3-serzhantski-dlzhnosti-za-voenni-orkestranti-v-svmestnoto-komandvane-na

04.11.2022 11:35

Обява

ОБЯВА

Със Заповед № РД-11-425/07.10.2022 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 25.10.2022 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:

I.Продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.Поземлен имот 23916.501.143, област Русе, община Бяла, с. Дряновец, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 15754 кв. м, стар номер 143, квартал 61, парцел II, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-39/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 23916.501.716; 23916.501.652; 23916.501.653; 23916.501.794; 23916.501.774, съгласно АЧОС № 4705 от 05.08.2022 г. и скица № 15-819162-22.07.2022 г. на СГКК – гр. Русе,  начална продажна цена на имота: 47 104,00 лева (четиридесет и седем хиляди сто и четири лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 14 131,20 лв. (четиринадесет хиляди сто тридесет и един лева и двадесет стотинки).

2.Поземлен имот 70130.501.211, област Русе, община Бяла, с. Стърмен, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 753 кв. м, стар номер 162, квартал 2, ведно със сграда с идентификатор 70130.501.211.1, застроена площ 48 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Здравно заведение и сграда с идентификатор 70130.501.211.2, застроена площ 6 кв.м., брой етажи 1, предназначение: постройка на допълващото застрояване; при граници и съседи на имота: поземлени имоти с идентификатори: 70130.501.300; 70130.501.213; 70130.501.212; 70130.501.284, съгласно АЧОС № 4681 от 16.06.2022 г. и скица № 15-1320530-06.12.2021 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 4 667.00 лева (четири хиляди шестстотин шестдесет и седем лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 1400,10 лв. (хиляда и четиристотин лева и десет стотинки).

II.Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 4 (четири) години, както следва:

Помещение с площ 7,80 кв.м, представляващ част от  сграда с идентификатор 23916.501.629.3, област Русе, община Бяла, с. Дряновец, вид собств. Общинска публична, функц. предн. Административна, делова сграда, брой етажи 1, застроена площ 135 кв. м., построена в поземлен имот с идентификатор 23916.501.629, съгласно скица №15-908300/12.08.2022г. и схема за разпределение на помещенията, при граници на помещението: от три страни сграда с идентификатор 23916.501.629.3 и от една страна сграда с идентификатор 23916.501.629.5, за търговска дейност и услуги, начална наемна цена за квадратен метър на месец – 1,50 лв. без ДДС, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки).

III. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за покупко – продажба е 30.00 (тридесет) лева без ДДС, а за отдаване под наем- 10.00 (десет) лева без ДДС.

IV.  До участие в търга по т. І и т. II за продажба и отдаване под наем на имоти –общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация. 

V. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на  24.10.2022 г., при следните условия:  

1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника). 

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за продажба [продажба или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ). 

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

 

 

07.10.2022 15:50

Обява

ОБЯВЯВА

за лицата, определени за извършване на преброяването на безстопанствените кучета на територията на Община Бяла в периода септември – ноември 2022 г.

Съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност; лицата, определени за извършване на преброяването на безстопанствените кучета на територията на Община Бяла в периода септември – ноември 2022 г. са следните:

Екип 1 – гр. Бяла

Петър Захариев, Младши експерт в отдел ОС

Патриция Къцъркова, Младши експерт в отдел ОС

Даниела Пашкунова, н-к отдел ОС

Таня Георгиева, Старши експерт в отдел ОС

Антоанета Минкова, Старши юрисконсулт в отдел ОС

Екип 2 – с. Стърмен

Нели Димова, Кметски наместник на с. Стърмен

Галина Славова, Старши специалист в отдел ОС

Екип 3 – с. Ботров

Дилек Феимова, Кметски наместник на с. Ботров

Руждие Абдулова, Секретар на кметство с. Ботров

Екип 4 – с. Пет Кладенци

Радка Белчева, Кметски наместник на с. Стърмен

Десислава Кръстева, Младши експерт в отдел ОС

Екип 5 – с. Дряновец

Тихомир Йорданов, Кмет на с. Дряновец

Татяна Маркова, Секретар в кметство Дряновец

Екип 6 – с. Копривец

Милена Стефанова, Кмет на с. Копривец

Ивайло Лазаров, работник в кметство с. Копривец

Екип 7 – с. Бистренци

Атанас Ленов, Кметски наместник на с. Ботров

Емилия Ангелова, Секретар в кметство с. Бистренци

Екип 8 – с. Лом Черковна

Венета Асенова, Кмет на с. Лом Черковна

Елена Ралева-Крутева, Главен специалист в с. Лом Черковна

Екип 9 – с. Пейчиново

Иван Иванов, Кметски наместник на с. Пейчиново

Людмила Захариева, Главен специалист в с. Пейчиново

Екип 10 – с. Босилковци

Петър Петров, Кмет на с. Босилковци

Кънчо Кънчев, работник в кметство с. Босилковци

Екип 11 – с. Полско Косово

Добромир Добрев, Кмет на с. Полско Косово

Иванка Иванова, Главен специалист в с. Полско Коково

 

Протокол от преброяване - одобрен;

Протокол за безстопанствените кучета в Община Бяла

 

04.10.2022 15:24

Обява РД-876 от 14.07.2022 г.

О Б Я В А

 

Офис за военен отчет в общината Ви информира, че със заповед № РД-876/14.07.2022 г. на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 31 (трийсет и едно) свободни длъжности за войници във военно формирование 57260 – Ловеч.

 

Свободните места са за младши шофьор, работник в склад, младши автокранист, мотокарист, младши специалист по товаро-разтоварни дейности, младши специалист по отчета на материални средства и майстор по ремонта на автомобилна техника.

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от ЗОВС на Република България:

1.Да притежават образование съответстващо на изискванията на длъжността;

2.Да не са по възрастни от 40 години;

3.Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5.Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6.Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказателно „уволнение”;

7.Да нямат друго гражданство.

 

На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба),ако:

-Не са били освобождавани по дисциплинарен ред;

-Кандидатстват за заемане на длъжността не по късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

-Към датата на приемане на военна служба им остават не по малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВС на РБ за военно звание изискващо се за заемане на длъжността.

 

Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1219 лева.

 

Срок за подаване на документи - до 26.08.2022 г.

 

За информация:

- Офис за военен отчет гр. Бяла. пл. „Екзарх Йосиф I” №3. Тел:0889756330;

- Военно окръжие I степен - Русе – гр.Русе, ул.”Княжеска” № 8 тел. 082/834 817;

 

Интернет сайтове:

- Министерство на отбраната - www.mod.bg

- Централно военно окръжие - www.comd.bg

 

Линк към обявата и длъжностите:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/oh-klp.pdf

02.09.2022 11:35