Обяви

Обява

 

З А П О В Е Д

№ РД-11 - …..

гр. Бяла,……………2023 г.

 

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 41, ал. 1, във връзка с чл. 86, т.1 от НРППСОВППУНРИВОбС, в изпълнение на Решение № 616 по протокол № 69/30.03.2023 г., Решение № 617 по протокол № 69/30.03.2023 г., Решение № 618 по протокол № 69/30.03.2023 г. и Решение № 619 по протокол № 69/30.03.2023 г. на Общински съвет Бяла, област Русе

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 19.05.2023 г. в 13,30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес: гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф І” №1, относно продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

  1. Поземлен имот 57368.501.594, област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 1161 кв. м, стар номер 594, квартал 55, парцел I, ведно със сграда с идентификатор 57368.501.594.1, област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, вид собств. Общинска частна, функц. предн. Жилищна сграда - еднофамилна, брой етажи 1, застроена площ 83 кв. м и сграда с идентификатор 57368.501.594.2, област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, вид собств. Общинска частна, функц. предн. Гараж, брой етажи 1, застроена площ 62 кв. м; при граници и съседи на имота: поземлени имоти с идентификатори: 57368.501.1043, 57368.501.1044, 57368.501.595, съгласно АЧОС № 4760 от 16.12.2022 г. и скица № 15-1274748-24.11.2021 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 11 137,00 лв. /единадесет хиляди сто тридесет и седем лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 3341,10 лв. (три хиляди триста четиридесет и един лева и шестдесет стотинки).
  2. Поземлен имот 07603.901.73, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Друг вид земеделска земя, площ 329 кв. м, стар номер 901073, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 07603.901.76, 07603.901.72, 07603.901.321, 07603.901.33, 07603.901.32, съгласно АЧОС № 3604 от 27.05.2019 г. и скица № 15-270078-28.03.2019 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 1215,00 лева (хиляда двеста и петнадесет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 364,50 лв. (триста шестдесет и четири лева и петдесет стотинки).
  3. Поземлен имот 07603.909.52, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Друг вид земеделска земя, площ 1314 кв. м, стар номер 909052, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.149.620, 07603.909.51, 07603.909.53, 07603.909.60, съгласно АЧОС №3407/12.12.2017 г.,  скица № 15-614283-05.12.2017 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 5502,00 лв. (пет хиляди петстотин и два лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 1650,60 лв. (хиляда шестстотин и петдесет лева и шестдесет стотинки).
  4. Поземлен имот 07603.909.25, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Друг вид земеделска земя, площ 279 кв. м, стар номер 909025, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.909.24, 07603.909.26, 07603.909.60, 07603.909.66, съгласно скица № 15-72855-06.02.2018 г. на СГКК – гр. Русе. За имота е съставен АЧОС №3436/12.03.2018 г., начална продажна цена на имота: 1168,00 лв. (хиляда сто шестдесет и осем лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 350,40 лв. (триста и петдесет лева и четиридесет стотинки).
  5. Поземлен имот 07603.901.18, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Друг вид земеделска земя, площ 303 кв. м, стар номер 901018, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.901.13, 07603.901.19, 07603.901.80, 07603.901.81, 07603.901.962, съгласно АЧОС №4648/14.03.2022 г. и скица № 15-181993-21.02.2022 г., начална продажна цена на имота: 1119,00 лв. (хиляда сто и деветнадесет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 335,70 лв. (триста тридесет и пет лева и седемдесет стотинки).
  6. Поземлен имот 07603.901.19, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Друг вид земеделска земя, площ 225 кв. м, стар номер 901019, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.901.18, 07603.901.20, 07603.901.80, 07603.901.81, 07603.901.962, съгласно АЧОС №4649/14.03.2022 г. и скица № 15-181991-21.02.2022 г. начална продажна цена на имота: 831,00 лв. (осемстотин тридесет и един лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 249,30 лв. (двеста четиридесет и девет лева и тридесет стотинки).
  7. Поземлен имот 07603.901.20, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Друг вид земеделска земя, площ 155 кв. м, стар номер 901020, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.901.19, 07603.901.78, 07603.901.81, 07603.901.962, съгласно АЧОС №3558/06.03.2019 г. и скица № 15-167115-25.02.2019 г., начална продажна цена на имота: 573,00 лв. (петстотин седемдесет и три лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 171,90 лв. (сто седемдесет и един лева и деветдесет стотинки).
  8. Поземлен имот 07603.901.80, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Друг вид земеделска земя, площ 238 кв. м, стар номер 901080, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.901.13, 07603.901.14, 07603.901.17, 07603.901.18, 07603.901.19, 07603.901.21, 07603.901.81, 07603.901.962, съгласно АЧОС №3589/16.04.2019 г. и скица № 15-262061-26.03.2019 г., начална продажна цена на имота: 879,00 лв. (осемстотин седемдесет и девет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 263,70 лв. (двеста шестдесет и три лева и седемдесет стотинки).
  9. Поземлен имот 07603.901.81, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Друг вид земеделска земя, площ 270 кв. м, стар номер 901081, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници07603.901.17, 07603.901.18, 07603.901.19, 07603.901.20, 07603.901.21, 07603.901.78, 07603.901.80, съгласно АЧОС №3588/16.04.2019 г. и скица № 15-262065-26.03.2019 г., начална продажна цена на имота: 968,00 лв. (деветстотин шестдесет и осем лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 290,40 лв. (двеста и деветдесет лева и четиридесет стотинки)

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за покупко – продажба е 30.00 (тридесет) лева без ДДС.

III.  До участие в търга по т. І за продажба на имоти – общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на  18.05.2023 г., при следните условия: 

1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за продажба [продажба или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ).

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

В 3-дневен срок от издаването на настоящата заповед, да се публикува в регионален вестник и  интернет страницата на Община Бяла, и да се постави на Информационното табло в сградата на Общинска администрация гр. Бяла.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

 

 

 

 

ЕВГЕНИ ДИМОВ

Заместник-кмет

За Кмет на Община Бяла

област Русе

(Заповед № РД11-531/20.11.2019 г.)

 

 

 

СЪГЛАСУВАЛ:

Антоанета Минкова - Старши юрисконсулт на Община Бяла

 

 

ИЗГОТВИЛ:                                                                                      

Даниела Пашкунова - Началник отдел ОС в Община Бяла, област Русе

 

 

02.05.2023 17:33

Обява

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия и медицинските пунктове във военни формирования от Българската армия за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

 

         1. Със заповед № ОХ-310/19.04.2023 г. на  министъра на отбраната са обявени вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия и медицинските пунктове във военни формирования от Българската армия за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да притежаватобразование, съответстващо на изискванията на длъжността,  да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба, да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, В конкурса могат да участват и лица, изпълнявали военнна служба, ако не са били освободени по дисциплинарен ред, ако към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределна възраст за съответното военно звание. И кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването от военна служба.

        3. Срок за подаване на документите-19.05.2023г.

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет в общината, телефон: 0889 756 330

 

 

Линк към обявата: https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/vma-24.04.23.pdf

19.04.2023 15:25

Обява

 

за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани след провеждане на конкурс

 

         1. Със заповед № ОХ-225/22.03.2023 г. на  министъра на отбраната на Република България са обявени 195 (сто деветдесет и пет) вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани след провеждане на конкурс.

         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да са пълнолетни граждани и да нямат друго гражданство, да притежават образование, съответстващо на длъжността, да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, В конкурса могат да участват и лица, изпълнявали военнна служба, ако не са били освободени по дисциплинарен ред, към датата на сключване на договора за служба в доброволния резерв да им остават не по-малко от две години до навършване на пределна възраст.

        3. Кандидатите могат да заявят до три длъжности за заемане, като длъжностите могат да бъдат в различни военни формирования.

        4. Срок за подаване на документите-28.07.2023г. 

 

За контакт и информация за конкурса: 

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет в общината

телефон: 0889 756 330 


 

Линк към обявата: https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/dr-vms-05.04.23.pdf

 

07.04.2023 15:35

Обява

 

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 52480 - София за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 

1. Със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка № РД- 364/22.03.2023 г., са обявени 4 (четири) вакантни длъжности за войници във военно формирование 52480 - София за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. 

 

2. Кандидатите за участие в конкурса да отговарят на следните изисквания:

-  да не са по-възрастни от 40 години; 

-  да са годни за военна служба; 

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; 

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; 

-  да нямат друго гражданство; 

- да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение"; 

-  да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната; 

-  да са психологично пригодни. 

 

3. Съгласно заповед № ОХ-665/12.07.2022 година на министъра на отбраната, размерът на основното месечното възнаграждение е не по-малък от 1 219 лева. 

 

Срок за подаване на документи - до 21.04.2023 г. включително.

 

За информация: 

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817

- Офис за военен отчет в общината – 088 9756330

 

Интернет сайтове: 

- на Министерство на отбраната - www.mod.bg

- на Централно военно окръжие - www.comd.bg


 

Линк към обявата:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqwa_klp-29.03.23.pdf

 

07.04.2023 15:35

Обява

О Б Я В А

за провеждане на конкурс на 27.06.2023г. и 28.06.2023г. във в.ф. 54800-Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

 

         1. Със заповед № РД-147/13.03.2023 г. на  комадира на Националната гвардейска част са обявени 50 (петдесет) вакантни длъжности за войници за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в Национална гвардейска част-в.ф. 54800-гр. София. 

         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да имат средно или по-високо образование, да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба, да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер,.

        3. Срок за подаване на документите-Кандидатите за приемане на военна служба на длъжности в Националната гвардейска част, следва да подадат лично заявление до командира на Националната гвардейска част чрез структурите на Централно военно окръжие в срок до 06.06.2023г.

 

За контакт и информация за конкурса: 

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет в общината

телефон: 0889 756 330 


 

Линк към обявата: https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/rd-147.pdf

31.03.2023 14:08

Обява

ОБЯВА

Със Заповед № РД-11-103/23.03.2023 г., Кмета на Община Бяла публичен търг с тайно наддаване на 12.04.2023 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:

I. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 5 (пет) години, както следва:

1. Терен с площ от 5.00 кв.м, представляващ част от поземлен имот с идентификатор  07603.501.3219, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, пл. „Екзарх Йосиф I, съгласно скица №15-18270-12.01.2018г., при граници на терен с площ 5 кв. м.: от всички страни терен на ПИ с идентификатор 07603.501.3219, за монтиране на павилион за търговска дейност и услуги., при начална наемна цена – 5,00 лв. (пет лева и нула стотинки) на кв.м на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки). 

2. Терен с площ от 10.00 кв.м, представляващ част от Поземлен имот 57368.501.586, област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, съгласно Скица №15-1388491-29.11.2022г. и АПОС №177/1999г., при граници на имота: 57368.501.1044, 57368.501.587, 57368.501.1053, 57368.501.1018, за търговска дейност и услуги, при начална наемна цена – 3,00 лв. (три лева и нула стотинки) на кв.м на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки). 

3. СОС 05743.501.314.1.2, област Русе, община Бяла, с. Босилковци, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 23, ет. 1, обект 2 и СОС 05743.501.314.1.3, област Русе, община Бяла, с. Босилковци, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 23, ет. 1, обект 3 с обща площ 30.00 кв.м, в сграда с идентификатор 05743.501.314.1, построена в поземлен имот 05743.501.314, област Русе, община Бяла, с. Босилковци, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 23, съгласно скица № 15-1389284-29.11.2022г. и АПОС №230/2000г., при граници на двата съседни самостоятелни обекта: от три страни терен на поземлен имот с идентификатор 05743.501.314 и коридор, при начална наемна цена – 2,00 лв. (два лева и нула стотинки) на кв.м на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки). 

4. Помещение с площ от 8,16 кв. м, представляващо част от едноетажна сграда Кметство, с местонахождение с. Пет Кладенци, общ. Бяла, обл. Русе, част от терен за озеленяване по регулационния план на с. Пет Кладенци, за пощенски услуги, при граници: изток – терен на имота; запад – коридор; север – помещение на кметство с. Пет Кладенци; юг – терен на имота, скица №12/15.01.2018 г., при начална наемна цена – 2,00 лв. (два лева и нула стотинки) на кв.м на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки). 

II. Отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост за срок от 5 (пет) години, както следва:

1. Масивна сграда – автоспирка със застроена площ 61,25 кв. м.  състояща се от чакалня с площ от 22 кв. м., склад с площ от 11 кв. м. и магазин с площ от 17,60 кв. м., находяща се в поземлен имот с идентификатор 23916.501.248, област Русе, община Бяла, с. Дряновец, ул. „Трети март“ № 62, съгласно АЧОС №676 от 04.11.2004 г., скица №15-1390008-29.11.2022 г. и разпределение на помещенията, за търговска дейност и услуги, при граници на имота: 23916.501.758, 23916.501.741, 23916.501.740, 23916.501.735, при начална наемна цена – 2,50 лв. (два лева и петдесет стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

2. Помещение със светла площ от 47.65 кв.м, представляващо част от самостоятелен обект в сграда Автогара с идентификатор 07603.501.1716.3, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, ул. „Георги Бенковски“ № 25, построена в поземлен имот с идентификатор 07603.501.1716, АЧОС №3537/2019г., скица №15-23971-15.01.2019 г., при граници на помещението: от три страни терен на ПИ с идентификатор 07603.501.1716 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07603.501.1716.1, за обект за търговска дейност, при начална наемна цена – 5,00 лв. (пет лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

III. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за отдаване под наем- 10.00 (десет) лева без ДДС.

IV.  До участие в търга по т. І и т. II, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация. 

V. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 11.04.2023г. при следните условия:

1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за административни услуги на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника). 

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за …..[продажба или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ). 

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за административни услуги на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

23.03.2023 15:10

Обява

ОБЯВА

 

Със Заповед № РД-11-104/23.03.2023 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 11.04.2022 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост за срок от 3 стопански години, както следва:

Землище гр. Бяла – част от 07603.179.1,част от 07603.903.35,07603.903.37,част от 07603.903.41,част от 07603.903.62,част от 07603.903.64,част от 07603.903.107,07603.906.409

Землище с. Бистренци – 04162.79.25, 04162.80.1,04162.92.3,04162.127.59,

Землище с. Лом Черковна - 05133.6.32, част от 05133.6.35,05133.14.1,05133.14.7,05133.14.9,05133.14.12,05133.14.13,05133.14.16,05133.14.17,05133.14.18,05133.14.19,05133.14.37,05133.14.38,05133.14.39,05133.14.46,05133.84.12,05133.84.20,05133.84.22,05133.84.23,05133.84.27,05133.84.28

Землище с. Босилковци - 05743.34.3,05743.37.9,05743.44.84,05743.51.63,05743.51.72,05743.75.94,05743.75.95,05743.77.3,05743.79.90,05743.96.71,05743.103.43,05743.106.43,05743.107.53,05743.107.54,05743.117.1

Землище с. Ботров - 05877.2.33,05877.2.31,05877.2.29,05877.6.55,05877.4.35,05877.14.5,05877.18.3,05877.19.19,05877.28.21,част от 05877.28.26,05877.32.4,05877.36.1,05877.4.35

Землище с. Дряновец – 23916.14.9,23916.15.14,23916.16.1,част от 23916.17.10,част от 23916.19.18,част от 23916.45.16,част от 23916.54.5,част от 23916.81.34,част от 23916.86.1,част от 23916.92.22,част от 23916.95.9,23916.117.77,23916.117.78

Землище с. Копривец - 38529.26.10,38529.64.16,38529.98.3,38529.123.3,38529.137.20,38529.168.22,част от 38529.184.18

Землище с. Пейчиново – част от 55720.36.23,част от 55720.49.79,55720.77.4

Землище с. Пет Кладенци - 55988.25.2,55988.33.6

Землище с. Полско Косово - 57368.121.331,57368.16.22,57368.18.43,57368.37.18,57368.38.2,57368.40.8,57368.42.30,57368.53.24,57368.57.34,57368.62.19,

57368.64.22,57368.69.2,57368.76.11,57368.82.11,57368.90.37,57368.90.614, 57368.96.13,57368.96.30,57368.98.12,57368.100.30,57368.112.3,57368.124.13,

част от 57368.125.3

Землище с. Стърмен - 70130.11.18

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за отдаване под наем на имоти- общинска собственост е 10.00 (десет) лева без ДДС. 

III. До участие в търга по т. І за отдаване под наем на имоти –общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са  изпълнили условията по тръжната документация. 

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 10 април 2023 г.  при следните условия:  

1. Документацията за участие за имотите по т. I от настоящата заповед се закупува за всяко отделно землище поотделно и се получава срещу представен приходен документ в сградата на Общинска администрация- Бяла, находяща се на адрес: гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф I“ № 1, стая 205. 

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за имот …..[описва се имота, за който се подава предложение]). 

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

23.03.2023 15:35

Обява

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войници  във военни формирования от  Военновъздушните сили за приемане на служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

 

         1. Със заповед № РД-127/22.02.2023 г. на  комадира на Военновъздушните сили са обявени 88(осемдесет и осем) вакантни длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

                         -за в.ф. 28000- Граф Игнатиево, 32040-Крумово и 36150-Ст. Загора-32(тридесет и две) длъжности.

                         -за в.ф. 34420-Костинброд, 34630- Божурище и 24900-София-37(тридесет и седем) длъжности.

                         -за в.ф. 26030- Безмер-11 (единадесет) длъжности.

                         -за в.ф. 26720- Черноморец и 36780-Шабла-8 длъжности.

         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да имат средно или по-високо образование, да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба, да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, В конкурса могат да участват и лица, изпълнявали военнна служба, ако не са били освободени по дисциплинарен ред, ако към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределна възраст за съответното военно звание. И кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването от военна служба.

        3. Срок за подаване на документите-07.04.2023г. 

 

За контакт и информация за конкурса: 

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет-Община Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I №3, телефон: 0889 756 330 


 

Линк към обявата: https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/vvs-24.02.23.pdf

 

13.03.2023 17:44