Обяви

Обява

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс  на 28.11.2023г. и 29.11.2023г. във в.ф. 54800-Национална гвардейска част, гр. София за приемане на военнна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

         1. Със заповед № РД-322/28.07.2023г., на Командира на Националната гвардейска част са обявени 80(осемдесет) вакантни длъжности  за войници в Националната гвардейска част-военно формирование 54 800-гр. София,  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да са пълнолетни български граждани, да имат средно или по-високо образование,  да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба, да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да нямат друго гражданство.

         3. Срок за подаване на документите-03.11.2023г.

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет в общината, телефон: 0889 756 330

 

 

Линк към обявата:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva_za_publ.fr11.pdf

11.09.2023 10:30

Обява

ОБЯВА

Със Заповед № РД-11-360/18.08.2023 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 07.09.2023 г. от 13:30 часа в Заседателна зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.„Екзарх Йосиф І „№ 1, относно:

I. Отдаване под наем на пасища и мери – публична общинска  собственост за срок от 1 стопанска година, както следва:

1. Землище гр. Бяла поземлен имот

07603.908.171,07603.127.190,07603.34.221,07603.901.231,07603.166.298,07603.902.918,07603.902.919,07603.906.626,07603.902.920,07603.28.439,07603.910.447,07603.149.571,07603.908.588,07603.901.962,07603.901.960,07603.4.786,07603.4.787,07603.28.819,07603.149.853,07603.84.854,07603.274.864,07603.274.866,07603.59.870,07603.166.873,07603.910.878,07603.4.892,07603.267.903,07603.267.904,07603.149.905,07603.211.954,07603.901.958,07603.211.962,07603.211.967,07603.9.5,07603.13.15,07603.14.17,07603.18.15,07603.19.4,07603.123.11,07603.123.12,07603.902.631,07603.902.632,07603.902.633,07603.902.634,07603.902.665,07603.912.694,07603.903.202,07603.903.213,07603.903.214,07603.903.223,07603.904.167,07603.905.38

2. Землище с. Бистренци поземлен имот

 04162.42.1, 04162.50.1, 04162.52.1, 04162.53.1, 04162.83.1, 04162.83.2, 04162.83.3, 04162.85.1, 04162.119.1

3. Землище с. Лом Черковна поземлен имот

 05133.86.40, 05133.100.69, 05133.2.94, 05133.100.103, 05133.61.132, 05133.55.151,  05133.16.217, 05133.20.281, 05133.73.1, 05133.100.32

4. Землище с. Босилковци поземлен имот

05743.18.29, 05743.36.55, 05743.125.67, 05743.125.68, 05743.121.73, 05743.121.78, 05743.108.82, 05743.108.83, 05743.38.196, 05743.49.124, 05743.54.127, 05743.118.134, 05743.38.197, 05743.136.150

05743.132.169, 05743.121.196, 05743.121.197, 05743.121.201, 05743.75.214, 05743.103.249, 05743.99.258, 05743.108.326, 05743.99.336, 05743.135.356,  05743.58.357, 05743.25.68, 05743.32.12, 05743.95.1, 05743.102.1, 05743.104.1, 05743.124.2, 05743.125.1

5. Землище с. Ботров поземлен имот

05877.47.23, 05877.34.28, 05877.6.57, 05877.15.45, 05877.30.47, 05877.30.70, 05877.33.79,  05877.49.92, 05877.42.96, 05877.35.97, 05877.49.98, 05877.42.100, 05877.42.101, 05877.42.102, 05877.38.106, 05877.39.114, 05877.40.116, 05877.28.118, 05877.38.120, 05877.32.121, 05877.21.134, 05877.42.139, 05877.42.140, 05877.37.141, 05877.24.145, 05877.48.151, 05877.51.158, 05877.51.163, 05877.51.170

6. Землище с. Дряновец поземлен имот

23916.117.73, 23916.78.219, 23916.34.1, 23916.34.2, 23916.37.3, 23916.41.1, 23916.55.2, 23916.56.1, 23916.61.1, 23916.77.1, 23916.78.3, 23916.80.1, 23916.82.2, 23916.102.1, 23916.108.4, 23916.124.1, 23916.126.1

7. Землище с. Копривец поземлен имот

38529.1.168, 38529.1.169, 38529.1.179, 38529.1.309, 38529.1.311, 38529.1.312, 38529.1.315, 38529.91.2

8. Землище с. Пейчиново поземлен имот  

55720.64.153, 55720.58.55, 55720.58.56, 55720.58.58, 55720.12.27, 55720.58.54, 55720.58.52, 55720.67.66, 55720.65.73, 55720.111.75, 55720.76.117, 55720.75.125, 55720.65.153, 55720.107.160, 55720.99.161, 55720.65.241, 55720.65.242, 55720.65.243, 55720.9.244, 55720.73.245, 55720.101.253, 55720.112.256, 55720.58.258

9. Землище с. Пет Кладенци поземлен имот

 55988.40.119, 55988.4.147, 55988.23.159,  55988.17.170, 55988.17.189

10. Землище с. Полско Косово поземлен имот

 57368.14.72, 57368.16.31, 57368.142.57, 57368.142.58, 57368.83.60, 57368.142.68, 57368.142.69

57368.45.71, 57368.136.74, 57368.142.76, 57368.45.78, 57368.136.82, 57368.142.90, 57368.46.95, 57368.27.96, 57368.44.98, 57368.142.99, 57368.32.105, 57368.126.113, 57368.32.125, 57368.132.127, 57368.145.129, 57368.132.138, 57368.132.139, 57368.143.148, 57368.48.154, 57368.72.198, 57368.69.204, 57368.78.269, 57368.122.312, 57368.126.2, 57368.131.1

11. Землище с. Стърмен поземлен имот 70130.41.121;70130.4.35;70130.42.48;70130.42.51;70130.42.61;70130.38.82;70130.12.103;70130.11.104

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за отдаване под наем на имоти общинска собственост е 10.00 лв. (десет лева и нула стотинки) без ДДС.

III. До участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и които са изпълнили условията по тръжната документация.

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация за всяко едно землище, да внесат депозит за всеки отделен имот и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 05.09.2023 г.

1. Документацията за участие се закупува за всяко отделно землище. Документацията за участие се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” №3 (бивша поликлиника).

2. Депозитът се внася за всеки имот поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за имот №... в землище … ).

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

21.08.2023 18:01

Обявление

Община Бяла, област Русе обявява на заинтересованите страни, че на основание чл.148, ал.3, т.4 от ЗУТ, съгласно параграф 1а от Допълнителните разпоредби на ЗУТ е издадено Разрешение за строеж No 954 от 24.07.2023 г. за обект: 

„Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт". 

Подобект: Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт на територията на области: Видин, Враца, Монтана, Плевен и Русе. 

Етап 5: Област Русе 

 

Изтегли обявлението тук

10.08.2023 19:20

Обява

ОБЯВА

Със Заповед № РД-11-339/03.08.2023 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 22.08.2023 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:

I. Продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

  1. Поземлен имот 07603.909.52, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Друг вид земеделска земя, площ 1314 кв. м, стар номер 909052, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.149.620, 07603.909.51, 07603.909.53, 07603.909.60, съгласно скица № 15-614283-05.12.2017 г. на СГКК – гр. Русе. За имота е съставен АЧОС №3407/12.12.2017 г., начална продажна цена на имота: 5502,00 лв. (пет хиляди петстотин и два лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 1650,60 лв. (хиляда шестстотин и петдесет лева и шестдесет стотинки).
  2. Поземлен имот 07603.901.42, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Друг вид земеделска земя, площ 438 кв. м, стар номер 901042, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 07603.901.65; 07603.901.64; 07603.901.63; 07603.901.43; 07603.901.83; 07603.901.41, съгласно АЧОС № 3429 от 07.02.2018 г. и скица № 15-418776-19.04.2023 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 1819,00 лева (хиляда осемстотин и деветнадесет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 545,70 лв. (петстотин четиридесет и пет лева и седемдесет стотинки).
  3. Поземлен имот 07603.901.9, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Друг вид земеделска земя, площ 402 кв. м, стар номер 901009, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 07603.901.11; 07603.901.12; 07603.901.597; 07603.901.8; 07603.901.10, съгласно АЧОС № 4449 от 30.07.2021 г. и скица № 15-708644-30.06.2021 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 1598,00 лева (хиляда петстотин деветдесет и осем лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 479,40 лв. (четиристотин седемдесет и девет лева и четиридесет стотинки).
  4. Поземлен имот 55720.501.57, област Русе, община Бяла, с. Пейчиново, ул. ДУНАВ № 6, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 1540 кв. м, стар номер 18а, квартал 12, парцел II, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-42/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 55720.501.406, 55720.501.476, 55720.501.478, 55720.501.56, 55720.501.58, съгласно АЧОС № 4873 от 06.06.2023 г. и скица № 15-590184-01.06.2023 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 4928,00 лева (четири хиляди деветстотин двадесет и осем лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 1478,40 лв. (хиляда четиристотин седемдесет и осем лева и четиридесет стотинки).
  5. Поземлен имот 57368.501.293, област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, ул. Янтра № 21, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 763 кв. м, стар номер 293, квартал 14, парцел II, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-44/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 57368.501.308; 57368.501.307; 57368.501.303; 57368.501.294; 57368.501.292; 57368.501.989, съгласно АЧОС № 4872 от 02.06.2023 г. и скица № 15-503207-12.05.2023 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 3548,00 лева (три хиляди петстотин четиридесет и осем лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 1064,40 лв. (хиляда шестдесет и четири лева и четиридесет стотинки).

II. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 5 (пет) години, както следва:

1. Терен с площ от 4.00 кв.м, представляващ част от Поземлен имот 07603.501.3016, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. “ХАДЖИ ДИМИТЪР”, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица, площ 2100 кв. м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, съгласно скица №15-765758-10.07.2022г., при граници на терен с площ 4 кв. м.: от всички страни терен на 07603.501.3016, за поставяне на павилион за търговска дейност и услуги, при начална наемна цена – 20,00 лв. (двадесет лева и нула стотинки) на кв.м на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

2. Кабинет № 1 със застроена светла  площ 14,59 кв.м., находящ се в сграда с идентификатор 07603.502.141.1, построена в поземлен имот с идентификатор  07603.502.141, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, ул. „Трайчо Костов“ № 1, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 5825 кв. м, квартал 35, парцел І, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК и представляващ част от СОС 07603.502.141.1.2, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, ул. „Трайчо Костов“ № 1, ет. 1, вид собств. Общинска публична, тип За делова и административна дейност, бр. нива 1, площ по документ 156.24 кв. м, СЪОТВЕТНИТЕ ИД.Ч. ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИД НА АГКК, , при граници на самостоятелен обект: на същия етаж- няма; под обекта-07603.501.141.1.6; над обекта – няма и граници на кабинет № 1: от две страни терен на поземлен имот с идентификатор 07603.502.141, коридор и кабинет № 2, съгласно скица 15-1206696/05.11.2021 г., АПОС №4571/2021г. и схема за разпределение на помещенията, което  да се използва за предоставяне на пощенски услуги, при начална наемна цена – 2,50 лв. (два лева и петдесет стотинки) на кв.м на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки)

III. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 3 (три) години, както следва:

  1. Площ от 1.00 (един) кв.м., на първи етаж във фоайето на административната сграда на Кметство с.Полско Косово, представляваща Сграда 57368.501.75.1, област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, пл. 9-ти септември № 4, вид собств. Съсобственост, функц. предн. Административна, делова сграда, брой етажи 2, брой самост.обекти 3, застроена площ 259 кв. м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-44/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, построена в Поземлен имот 57368.501.75, област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, пл. 9-ти септември № 4, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За административна сграда, комплекс, площ 1733 кв. м, стар номер 75, квартал 9, парцел I, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-44/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, съгласно скица №15-140748-02.12.2022г. и скица №15-1388132-29.11.2022 г., АПОС №879/2005г., при граници на имота: 57368.501.74, 57368.501.1076, 57368.501.76, 57368.501.985, за монтиране на кафе-автомат., при начална наемна цена – 50,00 лв. (петдесет лева и нула стотинки) на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

2. Площ от 1.00 (един) кв.м. от Сграда 07603.501.576.1, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, пл. ЕКЗАРХ ЙОСИФ ПЪРВИ № 1, вид собств. Общинска частна, функц. предн. Административна, делова сграда, брой етажи 4, брой самост.обекти 5, застроена площ 385 кв. м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, построена в поземлен имот с идентификатор 07603.501.576 по кадастралната карта на гр. Бяла, одобрена със Заповед №РД-11-130/27.12.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК и УПИ VІ-за жил.стр. и общ. обсл. в кв.46 по регулационния план на гр. Бяла, с местонахождение гр.Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І“ №1, (на първи етаж във фоайето на административната сграда на Община Бяла), съгласно скица № 15-1405197-02.12.2022г., скица № 15-224851-16.05.2017г. и АПОС №1865/2011г., при граници на имота: 07603.501.3219; 07603.501.2996, за монтиране на кафе-автомат, при начална наемна цена – 60,00 лв. (шестдесет лева и нула стотинки) на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

 

IV. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за покупко – продажба е 30.00 (тридесет) лева без ДДС, а за отдаване под наем- 10.00 (десет) лева без ДДС.

V.  До участие в търга по т. І, т. II, и т. III за продажба и отдаване под наем на имоти –общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.

VI. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 21.08.2023 г., при следните условия: 

1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за продажба [продажба или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ).

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла,област Русе

 

07.08.2023 04:06

Обява

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 22.11.2023 г. до 30.11.2023 г., във формирования на Сухопътните войски.

Със заповед № 3РД-816/23.06.2023 г. на командира на Сухопътните войски, са обявени 393 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования (в. ф.) от Сухопътните войски, както следва:

 

- в гарнизон Стара Загора - 20 бр.;

- в гарнизон Ямбол - 22 бр.;

- в гарнизон Хасково - 15 бр.;

- във в. ф. 34750 – Карлово - 50 бр.;

- във в. ф. 56040 – Благоевград - 26 бр.;

- във в. ф. 54990 – Враца - 33 бр.;

- в гарнизон Плевен - 35 бр.;

- във в. ф. 54060 – Шумен - 10 бр.;

- в гарнизон Сливен - 20 бр.;

- във в. ф. 32420 – Русе - 2 бр.;

- в гарнизон Пловдив - 54 бр.;

- в гарнизон Асеновград - 23 бр.;

- в гарнизон Белене - 18 бр.;

- във в. ф. 28330 – Смолян - 18 бр.;

- във в. ф. 24620 – Свобода - 22 бр.;

- във в.ф. 22790 – Г.Оряховица - 10 бр.;

- във в. ф. 28610 – София - 5 бр.;

- във в. ф. 57250 – София - 5 бр.;

- във в. ф. 42600 – Мусачево - 5 бр.

 

 

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания:

- да имат средно или по-високо образование;

- към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия;

- да са годни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- да нямат друго гражданство;

- да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

- да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

- да са психологично пригодни.

Срок за подаване на документи -04.08.2023г.

За информация:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

                              - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет в общината – 0889756330

02.08.2023 04:50

Обява

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

         1. Със заповед на командира на Военноморските сили № РД-01-236/10.07.2023  е разкрита процедура за обявяване на 80 (осемдесет) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина.

         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да са пълнолетни български граждани, да имат средно или по-високо образование,  да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба, да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да нямат друго гражданство. В конкурса могат да участват и лица, изпълнявали военнна служба, ако не са били освободени по дисциплинарен ред, ако към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределна възраст за съответното военно звание. И кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването от военна служба.

         3. Срок за подаване на документите-18.08.2023г.

         4. Размерът на месечното възнаграждение за най-ниската матроска длъжност е 1219 лева.

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет в общината, телефон: 0889 756 330

 

 

 

Линк към обявата:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva_vms-17.07.23.pdf

 

02.08.2023 10:50

Обява

Уведомление за инвестиционно предложение

 

 

 

01.08.2023 09:40

Обявление

 

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от АПК Общински съвет Бяла уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от заинтересован таксиметров превозвач на територията на Община Бяла. Това предложение и бъдещия общ административен акт касаят определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Бяла.

Приемането на административния акт се налага от разпоредбите чл. 24 ал. 5 от Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметровите превози на пътници (ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 2.02.2021г.) и чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за решение всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Бяла /пл. „Екзарх Йосиф
I” №1/, ет. 2, стая 205 или от публикуваната по-долу докладна записка (предложение).

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгл. чл. 69, ал.1, т.1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Бяла /пл. „Екзарх Йосиф I“ 1, ет.2, ст. 205/ в едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление.

КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА:

                        /Димитър Славов/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ

гр. Б Я Л А

 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А

от  ДИМИТЪР КРУМОВ СЛАВОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА – БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ

            Относно: Решение за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Бяла.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози, Общинските съвети определят в срок до 31 октомври минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за следващата година, валидни за територията на съответната община. Когато общинският съвет не определи минимални и максимални цени за текущата година, се прилагат цените към 31 декември на предходната година.

Съгласно чл.24а, ал. 12 от Закона за автомобилните превози „Цените по ал. 11 се актуализират най-малко веднъж годишно“.

В Община Бяла е постъпило предложение от таксиметров превозвач с аргументи за актуализиране на минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, както следва:

  1. Предложени нови минимални и максимални цени:

 

Минимален размер

Максимален размер

Дневна тарифа

1,19 лв.

1,79 лв.

Нощна тарифа

1,39 лв.

1,99 лв.

 

  1. Действащи към момента цени, приети с Решение №52 по протокол №6/27.02.2020г. на Общински съвет Бяла:

 

Минимален размер

Максимален размер

Дневна тарифа

0,85 лв.

1,45 лв.

Нощна тарифа

0,90 лв.

1,50 лв.

Мотивите, изложени в предложението за актуализация са свързани с растящата инфлация, повишаване цените на горивата, повишаване цените на консумативите и услугите, използвани за поддръжка на автомобилите, повишаване цените на задължителните застраховки. Налице са значими предпоставки, които налагат актуализация на определените цени за таксиметров превоз на територията на Община Бяла.

Предвид обстоятелството, че настоящото предложение притежава характера на общ административен акт по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс, е необходимо публично оповестяване на проекта на акта, като същият е публикуван на сайта на Община Бяла не по-късно от един месец преди приемането му.

С оглед гореизложеното, предлагам Общински съвет Бяла да приеме следното

Р   Е   Ш   Е   Н   И    Е

(проект)

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.65 от АПК и чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози, вр. чл. 24, ал. 5 от Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници, Общински съвет Бяла

Р Е Ш И:

І. ОПРЕДЕЛЯ минимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Бяла за един километър пробег по съответната тарифа, както следва:

1. Дневна тарифа – цена на 1 км. пробег - 1,19 лв.

2. Нощна тарифа – цена на 1 км. пробег – 1,39 лв.

IІ. ОПРЕДЕЛЯ максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Бяла за един километър пробег по съответната тарифа, както следва:

1. Дневна тарифа – цена на 1 км. пробег - 1,79 лв.

2. Нощна тарифа – цена на 1 км. пробег – 1,99 лв.

 

III. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Бяла да уведоми лицата и фирмите, осъществяващи таксиметров превоз на пътници на територията на Община Бяла за приетите минимална и максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.

 

ВНОСИТЕЛ,

ДИMИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

26.07.2023 14:30