Общински съвет

Документи

  • Тип
  • Наименование
  • Проекто-нормативен документ
  • СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ


    Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бяла, Област Русе /приета с Решение №2 по протокол №1/30.01.2008 год., изм. Заглавието и изм. с Решение №2 по протокол № 1/12.01.2009г., изм. с Решение № 15 по протокол № 2/26.02.2010 год., изм. с Решение № 3 по протокол № 1/21.01.2011г., изм. и доп. с Решение №167 по протокол № 14/20.12.2013г., изм. с Решение №31 по протокол № 5/29.12.2015 г., изм. с Решение №204 по протокол № 20/30.09.2016г., изм. с Решение 570 по протокол № 52/29.11.2018г., изм. и доп. с Решение № 600 по протокол № 55/30.01.2019г., изм. с Решение № 646 по протокол № 60/25.04.2019г., изм. с Решение № 27 по протокол № 4/27.12.2019г., изм. с Решение № 28  от 12.08.2020г. на Административен съд – Русе по Адм. дело № 69/2020г. в сила от 02.09.2020г./