Новини

Обявление

за одобрено задание и разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП) — Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ VII-92 и УПИ IV-90 в кв. 46 по плана на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе. Възложител Милко Антонов Тончев, Милена Дончева Станк

Пълна информация
Обявление

за Подробен устройствен план (ПУП). Възложители: Ралица Маринова Николаева и Елена Маринова Георгиева. 

Пълна информация
Обявление

за одобрен Подробен устройствен план (ПУП)- Възложител: Атанас Йорданов Атанасов. 

Пълна информация
Съобщения

Уведомление ИП "Агрофактор" ЕООД

Пълна информация
Тържествено заседание на Общински съвет – Бяла

Тържествено заседание на Общински съвет – Бяла

Пълна информация