Новини

Побратимяване на град Бяла със село Валя Пержей

Побратимяване на град Бяла със село Валя Пержей, Молдова

Пълна информация
Празнично шествие по повод 24 май - ден на българската просвета, култура и славянската книжовност

Празнично шествие по повод 24 май - ден на българската просвета, култура и славянската книжовност, се проведе днес в Бяла

Пълна информация
Обява

за одобрен Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на нов поземлен имот ПИ с идентификатор 07603.910.889

Пълна информация
Обявление

за одобрено задание и разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП). Възложител – Марияна Петрова Ташкова. 

Пълна информация
Обявление

на Заповед No РД-11-242/16.05.2024 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе за одобрен Подробен устройствен план - план за изменение на регулация (ПУП-ИПР) на УПИ VII-426 и УПИ VIII-426 в кв.49 по регулационния план на с.Дряновец, обл.Русе и обединяването

Пълна информация
Съобщение

за пръскане срещу кърлежи и бълхи

Пълна информация
Съобщение

ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „Водоснабдяване от съществуващ шахтов кладенец, в границите на поземлен имот с идентификатор 07603.502.154 по КККР на гр.Бяла, обл. Русе за водовземане  подземни води за целите на охлаждане на производствен

Пълна информация
Обявление

за одобрен Подробен устройствен план (ПУП). Възложител: Живка Стефанова Чакърова

Пълна информация