Новини

Продължават изнесените приемни на кмета на Община Бяла

Продължават изнесените приемни на кмета на Община Бяла

Пълна информация
Информация

за преценяване на необходимостта от ОВОС

Пълна информация
Община Бяла организира изнесени приемни

Община Бяла организира изнесени приемни с граждани от останалите населени места на територията на общината

Пълна информация
Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.95, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ВЪЗНИКНАЛО ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КАСАЕЩО: Обединяване на поземлени имоти с идентификатори: ПИ 07603.910.107, 07603

Пълна информация
Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ на Заповед No РД-11-20/15.01.2023 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе за одобрен подробен устройствен план (ПУП) План за застрояване (ПЗ) за УПИ XXIV-1367 в кв.121 по плана на гр.Бяла, обл.Русе, съответстващ на ПИ с идентификатор 07603.501.1

Пълна информация
Съобщения по чл. 32 от ДОПК от 19.01.2024 г.

Съобщения по чл. 32 от ДОПК от 19.01.2024 г.

Пълна информация
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА ЗА 2024 г.

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси се организира публично обсъждане на Проекта на Бюджет за 2024 г. на Община Бяла, област Русе. Канят се жителите на Община Бяла, представителите на бизнеса, неправителствения сектор, всички заинте

Пълна информация
Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ на Заповед No РД-11-21/15.01.2023 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) — Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии кабел 20 kV за

Пълна информация