Новини

Заповед

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 133, ал. 2, т. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, във връзка с протокол No2/22.11.2023 г. от проведено заседание на общинска епизоотична комисия на Община Бяла, и протокол /17.11.2023 г. от заседание

Пълна информация
Съобщения

за публикувана обява B Държавен вестник бр.98/24.11.2023 г., в неофициален раздел, стр. 41, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ за изработен Подробен устройствен план. Възложител: „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

Пълна информация
Съобщения

по чл. 32 ДОПК от 27.11.2023 г.

Пълна информация
Обявление

на Заповед No РД-11-516/09.11.2023 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе за одобрен подробен устройствен план (ПУП) Възложители: Симона Ясенова Стефанова, Ивелин Ангелов Иванов и Емял Юсеинова Бейтулова.

Пълна информация
Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план. Възложител: „СТОКОВО ТЪРЖИЩЕ-ПЛОДЕКС“ ЕООД.

Пълна информация
Съобщение

ОБЩИНА БЯЛА, област Русе предоставя на заинтересованите лица възможност в 30-дневен срок, считано от 17.11.2023 г., да изразят предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъц

Пълна информация
Съобщение

За извършване на функционални тестове с реално задействане на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на общинско ниво на територията на 14 области в т.ч. и област Русе

Пълна информация
Заповед

№ 4 -95-00-558

Пълна информация