Новини

Заповеди споразумения и констативен протокол

с. Босилковци

Пълна информация
Обявление

Уведомяват се жителите на Община Бяла, обл. Русе, че със заповед № РД-11-490/26.10.2023 г. на Кмета на Община Бяла е открита бюджетната процедура за съставяне на проект на общинския бюджет на Община Бяла за 2024 година и бюджетната прогноза за местните де

Пълна информация
Съобщение

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

Пълна информация
Обявление

започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Автомагистрала ,,Русе-Велико Търново“

Пълна информация
Съобщение

за публикувана обява в Държавен вестник бр.88/20.10.2023 г., в неофициален раздел, стр.81, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ за изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизир

Пълна информация
Съобщения

по чл. 32 ДОПК от 23.10.2023 г.

Пълна информация
Съобщения

по чл. 32 ДОПК от 21.10.2023 г.

Пълна информация
Съобщение

Съгласно чл. 95,ал.1 от Закона за опазване на околната среда(3ООС)

Пълна информация