Новини

Заповеди

На основание чл. 3, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие” (Обн. ДВ., бр. 7/26.01.2010 г., посл. изм. ДВ., бр. 41/03.06.2022 г.), във връзка с чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделскит

Пълна информация
Съобщения

по чл. 32 ДОПК от 04.08.2022 г.

Пълна информация
Съобщения

по чл. 32 ДОПК от 04.08.2022 г.

Пълна информация
Съобщение

за одобрен ПУП - Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ I-333 в кв. 14 по плана на с. Копривец, община Бяла, област Русе. Възложител: „АНКРА 2009“ ЕООД. 

Пълна информация
Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ XI-138 в кв. 26 по плана на с. Ботров, община Бяла, област Русе. Възложител: Емил Петков Ангелов

Пълна информация