Новини

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК

Пълна информация
Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 28.08.2022 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 28.08.2022 г.

Пълна информация
Протокол

от проведено изслушване на кандидатите за съдебни заседатели в Окръжен съд - Русе

Пълна информация
Доклад

на Временната комисия по открита процедура за определяне съдебни заседатели за Окръжен съд Русе от Района на Общинси съвет Бяла

Пълна информация
Съобщения по чл. 32 от ДОПК

от 21.08.2023 г.

Пълна информация
Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ III-146 и IV-146 в кв.42 по плана на гара Бяла, община Бяла. възложител ЕТ „ДАНА-ДАНКА СЛАВОВА“.

Пълна информация
Покана

за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Бяла за 2022 г.

Пълна информация
Покана

за публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Бяла за 2023 г.

Пълна информация