Новини

Обявление № 10-11-83 от 13.04.2023 г.

на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-143 от 12.04.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ I, II, III и IV в

Пълна информация
Съобщение

за публикувана обява Държавен Вестник бр.34/11.04.2023 г., в неофициален раздел, стр.59, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ за изработен Подробен устройствен план Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизиранит

Пълна информация
Съобщение

за публикувана обява Държавен вестник бр.34/11.04.2023 г., в неофициален раздел, стр.59, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ за изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизиран

Пълна информация
Община Бяла набира кандидати за членове на Съвета на децата

Община Бяла набира кандидати за членове на Съвета на децата

Пълна информация
Съобщение на основание чл. 108, ал. 3 от ЗООС

относно приемане на Външен авариен план на предприятие с висок рисков потенциал на “Складова база за съхранение на препарати за растителна защита, торове и семена” - гр. Бяла, област Русе с оператор „999 - Ив. Асенов” ЕООД с. Катуница

Пълна информация
Обявление

Община Бяла, област Русе на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-124 от 31.03.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) Парцеларен план (ПП) за техническа и

Пълна информация
Заповед № РД-11-122 от 31.03.2023 г.

Подробен устройствен план (ПУП) План за застрояване (ПЗ) на УПИ IV-139 в кв. 22 по плана на с. Пет Кладенци, община Бяла, област Русе, идентичен с ПИ с идентификатор 55988.501.139 по КККР на с. Пет Кладенци, община Бяла, област Русе, разрешен със Заповед

Пълна информация
Обявление

на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-123 от 31.03.2023 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) Парцеларен план (ПП) за техническа инфраструктура извън урбан

Пълна информация