Новини

Обявление

Община Бяла, област Русе на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-117 от 30.03.2023 г. на Заместник кмет на Община Бяла, област Русе е одобрено задание. Допуснато е изработване на Подробен устройствен п

Пълна информация
Заповед

Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ V-146 и VI-146 в Гара Бяла, кв. 42 по плана на гр. Бяла, област Русе.

Пълна информация