Новини

Съобщение за пръскане срещу комари

на 05.05.2023 г. между 20:00 ч. – 23:30 ч.

Пълна информация
Съобщение

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

Пълна информация
Съобщение

за пръскане срещу кърлежи

Пълна информация
Съобщение

на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

Пълна информация
ОБЯВЛЕНИЕ за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ с идентификатор 07603.502.167 по КККР на гр. Бяла, област Русе, находящ се в кв. Гара Бяла, гр. Бяла със Заповед No РД-11-140 от 11

ОБЯВЛЕНИЕ за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ с идентификатор 07603.502.167 по КККР на гр. Бяла, област Русе, находящ се в кв. Гара Бяла, гр. Бяла със Заповед No РД-11-140 от 11

Пълна информация
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ No 25 от 12.04.2023 г.

„ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА, ГР. БЯЛА“ Застроена площ - 731,51 кв. м.

Пълна информация
Обявлене № 10-11-82 от 13.04.2023 г.

Община Бяла, област Русе обявява на заинтересованите страни, че на основание чл. 148, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл.152, ал. 1 и чл. 150, ал. 2, т. 2 от ЗУТ е издадено Разрешение за строеж No 25 от 12.04.2023г. за обект: "Изграждане на нов дом за стари х

Пълна информация
Заповед № РД 11-143 от 12.04.2023 г.

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 150, ал. 2, т. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ

Пълна информация