Новини

Съобщение

Община Бяла, област Русе обявява на заинтересованите страни, че на основание чл.148, ал.1 и ал.2, чл.152, ал.2 от ЗУТ е издадено Разрешение за строеж No 9 от 23.02.2023г. за обект: „Промяна предназначение и преустройство на сграда на ДГ „ПРОЛЕТ“ - ФИЛИАЛ

Пълна информация
Покана

Община Бяла има удоволствието да Ви покани на встъпителна пресконференция и официална церемония

Пълна информация
„Планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет“

В изпълнение на чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги (ЗСУ) и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги (НПСУ) е разработен Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или ча

Пълна информация
Заповед № РД 11-56 от 15.02.2023 г.

относно опазване и недопускане на търговията със застрашени, защитени и под специален режим диворастящи растения

Пълна информация
Съобщение

Подробен устройствен план Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ I, II, III и IV в кв. 165 по плана на гр. Бяла, област Русе и План за застрояване (ПЗ) на новообразуван УПИ XVIII в кв. 165 по плана на гр. Бяла, област Русе и Технически инвестиционен про

Пълна информация
Съобщение

Областен съвет на БЧК Русе със съдействието на Община Бяла и НЧ „Трудолюбие 1884“ разкрива пункт за материални дарения в помощ на пострадалите от земетресението в Турция и Сирия.

Пълна информация
Съобщение

за изработен проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ IV-139, кв.22, по регулационния план на с.Пет кладенци, общ.Бяла, обл.Русе, представляващ ПИ с идентификатор 55988.501.139 по КККР. Възложител: Митко Василев Манолов. З

Пълна информация