Новини

Съобщения по чл. 32 от ДОПК

от 21.08.2023 г.

Пълна информация
Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ III-146 и IV-146 в кв.42 по плана на гара Бяла, община Бяла. възложител ЕТ „ДАНА-ДАНКА СЛАВОВА“.

Пълна информация
Покана

за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Бяла за 2022 г.

Пълна информация
Покана

за публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Бяла за 2023 г.

Пълна информация
Заповеди

На основание чл. 3, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие” (Обн. ДВ., бр. 7/26.01.2010 г., посл. изм. ДВ., бр. 41/03.06.2022 г.), във връзка с чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделскит

Пълна информация
Съобщения

по чл. 32 ДОПК от 04.08.2022 г.

Пълна информация
Съобщения

по чл. 32 ДОПК от 04.08.2022 г.

Пълна информация
Съобщение

за одобрен ПУП - Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ I-333 в кв. 14 по плана на с. Копривец, община Бяла, област Русе. Възложител: „АНКРА 2009“ ЕООД. 

Пълна информация