Новини

Обявление

за одобрен Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на нов поземлен имот ПИ с идентификатор 07603.910.889/обединени 07603.910.107, 07603.910.106 и 07603.910.886/ по КККР на гр.Бяла, обл.Русе за паркинг за автомобили към обект на НКЦ - Мост

Пълна информация
Общинска служба "Земеделие" в гр. Бяла с нов офис

Общинска служба "Земеделие" в гр. Бяла с нов офис

Пълна информация
Съобщение

ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ИЗГРАЖДАНЕ НА СКЛАДОВО СТОПАНСТВО ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПЪТЕН БИТУМ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО HA ПОЛИМЕРМОДИФИЦИРАН БИТУМ B ИМОТ C ИДЕНТИФИКАТОР 07603.502.785 ПО КККР НА ГРАД БЯЛА“, С ВЪЗЛОЖИТЕЛ „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТ

Пълна информация
Арт център Бяла вече има детски кът

Арт център Бяла вече има детски кът

Пълна информация
Великденски турнир по футбол на малки врати

Великденски турнир по футбол на малки врати

Пълна информация
Съобщение

02 май 2024 г. е обявен за неучебен ден за училищата и детските градини на територията на общината. 

Пълна информация
Обявление

за одобрено задание И изработване на Подробен устройствен план (ПУП) застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 07603.501.1999 по КККР на гр.Бяла, обл. Русе. Възложител: Венцеслав Йосифов Великов 

Пълна информация
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на Община Бяла 2021 – 2027 г. за 2023 г.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на Община Бяла 2021 – 2027 г. за 2023 г.

Пълна информация