Новини

Съобщение

за пръскане срещу кърлежи и бълхи

Пълна информация
Съобщение

ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „Водоснабдяване от съществуващ шахтов кладенец, в границите на поземлен имот с идентификатор 07603.502.154 по КККР на гр.Бяла, обл. Русе за водовземане  подземни води за целите на охлаждане на производствен

Пълна информация
Обявление

за одобрен Подробен устройствен план (ПУП). Възложител: Живка Стефанова Чакърова

Пълна информация
Обявление

за одобрено задание и разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП) — Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ VII-92 и УПИ IV-90 в кв. 46 по плана на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе. Възложител Милко Антонов Тончев, Милена Дончева Станк

Пълна информация
Обявление

за Подробен устройствен план (ПУП). Възложители: Ралица Маринова Николаева и Елена Маринова Георгиева. 

Пълна информация
Съобщения

Уведомление ИП "Агрофактор" ЕООД

Пълна информация
Тържествено заседание на Общински съвет – Бяла

Тържествено заседание на Общински съвет – Бяла

Пълна информация
НУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бяла откри нова училищна библиотека

НУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бяла откри нова училищна библиотека

Пълна информация