Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл.1246, ал.2 от ЗУТ на Заповед No РД- 11-244 от 16.05.2024 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе за одобрено задание и разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП) — Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ VII-92 и УПИ IV-90 в кв. 46 по плана на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе. Възложител Милко Антонов Тончев, Милена Дончева Станкова и Магдалена Кънчева Петрова.

 

Изтегли тук