Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл.1246, ал.2 от ЗУТ на Заповед No РД- 11-253 от 22.05.2024 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе за одобрено задание и разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ VI-99 в кв. 25 по плана на с. Ботров, община Бяла, област Русе, при което се засягат границите на УПИ IX-100 и VII-100 в кв. 25 по плана на с. Ботров, община Бяла, област Русе. Възложител – Марияна Петрова Ташкова. 

 

Изтегли тук