Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ИЗГРАЖДАНЕ НА СКЛАДОВО СТОПАНСТВО ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПЪТЕН БИТУМ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО HA ПОЛИМЕРМОДИФИЦИРАН БИТУМ B ИМОТ C ИДЕНТИФИКАТОР 07603.502.785 ПО КККР НА ГРАД БЯЛА“, С ВЪЗЛОЖИТЕЛ „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ“ ООД. 

 

Изтегли тук