Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ на Заповед No РД-11-179 от 16.04.2024 г на Кмета на Община Бяла, област Русе за одобрено задание И изработване на Подробен устройствен план (ПУП) застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 07603.501.1999 по КККР на гр.Бяла, обл. Русе. Възложител: Венцеслав Йосифов Великов 

 

Изтеглете тук