Обява

ОБЯВА

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал.1 във връзка с чл. 86, т. 1 и сл. от НРППСОВППУНРИВОбС, в изпълнение на Решение № 68 по протокол № 8/28.03.2024 г. на Общински съвет Бяла, област Русе със Заповед № РД-11-143/03.04.2024 г. на Кмета на Община Бяла е обявен публичен търг с тайно наддаване на 19.04.2024г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.„Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:

  1. Продажба на общинско имущество, движими вещи- сепарирани отпадъци (11 позиции) при Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“ по смисъла на Закона за управление на отпадъците, продукт от дейността на Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“, подробно описани и разпределени по вид, единична цена, количество, стойност (начална тръжна цена) и депозит за участие за всеки отделен продукт (артикул), съгласно посочената по-долу таблица, както следва:

 

Артикул

Ед. цена (лв./кг.)

Брой бали

 

Общо количество в кг.

Стойност

(лв.)

Депозит

(лв.)

1.

СМЕСЕНА ТВЪРДА ПЛАСТМАСА

0,23

60

15 000

3450,00

1035,00

2.

ПОЛИЕТИЛЕН ПЕ - ПРОЗРАЧЕН

0,25

100

26 000

6500,00

1950,00

3.

ЧЕРНИ МЕТАЛИ-СМЕС ТЪНКИ

0,35

 -

60 000

21000,00

6300,00

4.

ЦВЕТНИ МЕТАЛИ-КЕН

1,50

40

6 000

9000,00

2700,00

5.

ПОЛИЕТИЛЕН ПЕ - ЦВЕТЕН

0,16

150

40 000

6400,00

1920,00

6.

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ ПЕТ- БЯЛ

0,80

400

90 000

72000,00

21600,00

7.

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ ПЕТ-ЗЕЛЕН

0,45

100

20 000

9000,00

2700,00

8.

СМЕСЕНА ХАРТИЯ И КАРТОН ЗАМЪРСЕНА

0,08

800

280 000

22400,00

6720,00

9.

ХДП- ПОЛИЕТИЛЕН С ВИСОКА ПЛЪТНОСТ

0,30

80

16 000

4800,00

1440,00

10.

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ ПЕТ- СИН

0,50

120

27 000

13500,00

4050,00

11.

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ ПЕТ- КАФЯВ

0,25

60

12 000

3000,00

900,00

Общо

 

1910

592000

171050,00

 

 

II. УТВЪРЖДАВАМ тръжната документация за участие в тръжната процедура и ОПРЕДЕЛЯМ цената на 1 (един) комплект тръжна документация за покупко – продажба в размер на 30.00 (тридесет лева и нула стотинки) лева без ДДС.

III. До участие в търга по т. І за продажба на движими вещи – частна общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.

IV. Оглед на движимите вещи може да бъде извършван всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за търга до 18.04.2024г. от 10.00 до 12.00ч. и от 13:00 до 15:00ч., след предварително записване на телефон: 0888 652749 – Татяна Коцева–Директор на Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“.

V. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 18.04.2024г. 

1. Документацията за участие се получава срещу представен приходен документ в Административната сграда на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 1, стая 205.

Всеки участник в търга има право с един комплект закупена тръжна документация да участва в търга за един, няколко или за всички артикули, посочени в таблицата по т. I от настоящата заповед.

2. Депозит се внася за всеки артикул отделно по банкова сметка на Община Бяла:  IBAN BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, „Банка ДСК“ ЕАД- клон Бяла, като в документа задължително се посочва основанието за внасянето му (депозит за участие в търг за артикул № …..[описва се вещта, за която се подава предложение] ).

3. Предложения за участие кандидатите подават в запечатан непрозрачен плик в Административната сграда на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 1, стая 101.

Предложения за участие могат да бъдат подавани за един, няколко или за всички артикули, посочени в таблицата по т. I от настоящата заповед. Върху плика се изписват и номера и наименованията на всички видове отпадъци (артикули), за които се участва в търга.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването ѝ чрез Кмета на Община Бяла.

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

 

 

04.04.2024 05:09