Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ на Заповед No РД-11-516/09.11.2023 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе за одобрен подробен устройствен план (ПУП) 

· Изменение План за регулация (ИПР) за УПИ VII-276 в кв.23 по плана гр.Бяла, обл. Русе, съответстващ на пи с идентифика

 

Изтегли тук