Обявление

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е:

 

 

Уведомяват се жителите на Община Бяла, обл. Русе, че със заповед № РД-11-490/26.10.2023 г. на Кмета на Община Бяла е открита бюджетната процедура за съставяне на проект на общинския бюджет на Община Бяла за 2024 година и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2025-2027 година.

Приоритет в годишните цели заемат икономическото развитие и подобряване на жизнената среда, публичните услуги със социална насоченост, решаване на екологични и инфраструктурни проблеми, разширяване обхвата и подобряване качеството на предоставяните публичните услуги, комплексна общинска политика насочена към младежите и спорта, подобряване на обществения ред и сигурност, устойчиво и ефективно управление на общинската собственост, ефективно и ефикасно управление в полза на местната общност.

Предложения на местната общност към проекта за бюджет за 2024 г. и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2025-2027 г. ще се събират в писмен вид в срок до 27.11.2023 г. в деловодството на Община Бяла, електронна поща: byala.rs@byala.bg, както и в кметствата и кметските наместничества по населени места (https://byala.bg/bg/kmetstva).

 

 

 

 

С уважение,

 

/п/

ИНЖ. АТАНАС АНГЕЛОВ

Заместник-кмет

За Кмет на Община Бяла

област Русе

(Заповед № РД-11-390/18.09.2023 г.)

 

СЪГЛАСУВАЛИ:

Снежана Стефанова, Финансов контрольор в Община Бяла

Григор Григоров, Директор на Дирекция ОА в Община Бяла

Марияна Тънмазова, Главен счетоводител на Община Бяла

 

Изготвил:

Мария Личева, Старши счетоводител на Община Бяла