Обява

ОБЯВА

Със Заповед № РД-11-339/03.08.2023 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 22.08.2023 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:

I. Продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

  1. Поземлен имот 07603.909.52, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Друг вид земеделска земя, площ 1314 кв. м, стар номер 909052, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.149.620, 07603.909.51, 07603.909.53, 07603.909.60, съгласно скица № 15-614283-05.12.2017 г. на СГКК – гр. Русе. За имота е съставен АЧОС №3407/12.12.2017 г., начална продажна цена на имота: 5502,00 лв. (пет хиляди петстотин и два лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 1650,60 лв. (хиляда шестстотин и петдесет лева и шестдесет стотинки).
  2. Поземлен имот 07603.901.42, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Друг вид земеделска земя, площ 438 кв. м, стар номер 901042, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 07603.901.65; 07603.901.64; 07603.901.63; 07603.901.43; 07603.901.83; 07603.901.41, съгласно АЧОС № 3429 от 07.02.2018 г. и скица № 15-418776-19.04.2023 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 1819,00 лева (хиляда осемстотин и деветнадесет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 545,70 лв. (петстотин четиридесет и пет лева и седемдесет стотинки).
  3. Поземлен имот 07603.901.9, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Друг вид земеделска земя, площ 402 кв. м, стар номер 901009, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 07603.901.11; 07603.901.12; 07603.901.597; 07603.901.8; 07603.901.10, съгласно АЧОС № 4449 от 30.07.2021 г. и скица № 15-708644-30.06.2021 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 1598,00 лева (хиляда петстотин деветдесет и осем лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 479,40 лв. (четиристотин седемдесет и девет лева и четиридесет стотинки).
  4. Поземлен имот 55720.501.57, област Русе, община Бяла, с. Пейчиново, ул. ДУНАВ № 6, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 1540 кв. м, стар номер 18а, квартал 12, парцел II, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-42/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 55720.501.406, 55720.501.476, 55720.501.478, 55720.501.56, 55720.501.58, съгласно АЧОС № 4873 от 06.06.2023 г. и скица № 15-590184-01.06.2023 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 4928,00 лева (четири хиляди деветстотин двадесет и осем лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 1478,40 лв. (хиляда четиристотин седемдесет и осем лева и четиридесет стотинки).
  5. Поземлен имот 57368.501.293, област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, ул. Янтра № 21, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 763 кв. м, стар номер 293, квартал 14, парцел II, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-44/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 57368.501.308; 57368.501.307; 57368.501.303; 57368.501.294; 57368.501.292; 57368.501.989, съгласно АЧОС № 4872 от 02.06.2023 г. и скица № 15-503207-12.05.2023 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 3548,00 лева (три хиляди петстотин четиридесет и осем лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 1064,40 лв. (хиляда шестдесет и четири лева и четиридесет стотинки).

II. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 5 (пет) години, както следва:

1. Терен с площ от 4.00 кв.м, представляващ част от Поземлен имот 07603.501.3016, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. “ХАДЖИ ДИМИТЪР”, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица, площ 2100 кв. м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, съгласно скица №15-765758-10.07.2022г., при граници на терен с площ 4 кв. м.: от всички страни терен на 07603.501.3016, за поставяне на павилион за търговска дейност и услуги, при начална наемна цена – 20,00 лв. (двадесет лева и нула стотинки) на кв.м на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

2. Кабинет № 1 със застроена светла  площ 14,59 кв.м., находящ се в сграда с идентификатор 07603.502.141.1, построена в поземлен имот с идентификатор  07603.502.141, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, ул. „Трайчо Костов“ № 1, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 5825 кв. м, квартал 35, парцел І, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК и представляващ част от СОС 07603.502.141.1.2, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, ул. „Трайчо Костов“ № 1, ет. 1, вид собств. Общинска публична, тип За делова и административна дейност, бр. нива 1, площ по документ 156.24 кв. м, СЪОТВЕТНИТЕ ИД.Ч. ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИД НА АГКК, , при граници на самостоятелен обект: на същия етаж- няма; под обекта-07603.501.141.1.6; над обекта – няма и граници на кабинет № 1: от две страни терен на поземлен имот с идентификатор 07603.502.141, коридор и кабинет № 2, съгласно скица 15-1206696/05.11.2021 г., АПОС №4571/2021г. и схема за разпределение на помещенията, което  да се използва за предоставяне на пощенски услуги, при начална наемна цена – 2,50 лв. (два лева и петдесет стотинки) на кв.м на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки)

III. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 3 (три) години, както следва:

  1. Площ от 1.00 (един) кв.м., на първи етаж във фоайето на административната сграда на Кметство с.Полско Косово, представляваща Сграда 57368.501.75.1, област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, пл. 9-ти септември № 4, вид собств. Съсобственост, функц. предн. Административна, делова сграда, брой етажи 2, брой самост.обекти 3, застроена площ 259 кв. м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-44/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, построена в Поземлен имот 57368.501.75, област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, пл. 9-ти септември № 4, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За административна сграда, комплекс, площ 1733 кв. м, стар номер 75, квартал 9, парцел I, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-44/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, съгласно скица №15-140748-02.12.2022г. и скица №15-1388132-29.11.2022 г., АПОС №879/2005г., при граници на имота: 57368.501.74, 57368.501.1076, 57368.501.76, 57368.501.985, за монтиране на кафе-автомат., при начална наемна цена – 50,00 лв. (петдесет лева и нула стотинки) на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

2. Площ от 1.00 (един) кв.м. от Сграда 07603.501.576.1, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, пл. ЕКЗАРХ ЙОСИФ ПЪРВИ № 1, вид собств. Общинска частна, функц. предн. Административна, делова сграда, брой етажи 4, брой самост.обекти 5, застроена площ 385 кв. м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, построена в поземлен имот с идентификатор 07603.501.576 по кадастралната карта на гр. Бяла, одобрена със Заповед №РД-11-130/27.12.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК и УПИ VІ-за жил.стр. и общ. обсл. в кв.46 по регулационния план на гр. Бяла, с местонахождение гр.Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І“ №1, (на първи етаж във фоайето на административната сграда на Община Бяла), съгласно скица № 15-1405197-02.12.2022г., скица № 15-224851-16.05.2017г. и АПОС №1865/2011г., при граници на имота: 07603.501.3219; 07603.501.2996, за монтиране на кафе-автомат, при начална наемна цена – 60,00 лв. (шестдесет лева и нула стотинки) на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

 

IV. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за покупко – продажба е 30.00 (тридесет) лева без ДДС, а за отдаване под наем- 10.00 (десет) лева без ДДС.

V.  До участие в търга по т. І, т. II, и т. III за продажба и отдаване под наем на имоти –общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.

VI. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 21.08.2023 г., при следните условия: 

1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за продажба [продажба или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ).

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла,област Русе

 

 

07.08.2023 04:06