Съобщение

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

През последната седмица на м. септември 2023 г. в гр. Подгорица, Черна гора, по съвместната инициатива на Посолството на Република България в Черна гора и Търговската камара на Черна гора ще се проведе представяне на български храни и напитки. 

Планира се и провеждане на съпътстващи В2В събития за установяване на контакти между бизнес операторите от двете държави. Особен интерес за местния пазар представляват българските сладкарски изделия и ядки, както и вина, млечни, местни и други продукти, попадащи в обхвата на схемите за качество на ЕС.

 

За повече информация заинтересованите лица могат да се обръщат към СТИВ-Подгорица, г-н Димитър Тучков, имейл: d.tuchkov@mi.government.bg, тел: +382 69 21 21 15.