Съобщение

ОБЯВЛЕНИЕ на Заповед No РД-11-210/25.05.2023 г. на Кмет на Община Бяла, обл.Русе за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатори 57368.144.10; 57368.144.13; 57368.144.15 и 57368.144.17 по КККР на с. Полско Косово, община Бяла, област Русе, находящи се в местност ЕЛЕДЖЕ ТЕПЕ. Възложител: „СЪНИ ЛЕНД 003“ ЕООД. 

25.05.2023 г. отдел БТГРН 

 

Приложени документи: